Vissa situationer är inte avsedda för dig att ändra, men de situationer som är avsedda att ändra dig till det bättre.


vissa-situationer-är-inte-avsedda-för-dig-att-ändra-men-de-situationer-som-är-avsedda-att-ändra-dig-till-det-bättre
vissasituationerärinteavseddafrdigattändramendesomändratilldetbättrevissa situationersituationer ärär inteinte avseddaavsedda förför digdig attatt ändramen dede situationersituationer somsom ärär avseddaavsedda attatt ändraändra digdig tilltill detdet bättrevissa situationer ärsituationer är inteär inte avseddainte avsedda föravsedda för digför dig attdig att ändramen de situationerde situationer somsituationer som ärsom är avseddaär avsedda attavsedda att ändraatt ändra digändra dig tilldig till dettill det bättrevissa situationer är intesituationer är inte avseddaär inte avsedda förinte avsedda för digavsedda för dig attför dig att ändramen de situationer somde situationer som ärsituationer som är avseddasom är avsedda attär avsedda att ändraavsedda att ändra digatt ändra dig tilländra dig till detdig till det bättrevissa situationer är inte avseddasituationer är inte avsedda förär inte avsedda för diginte avsedda för dig attavsedda för dig att ändramen de situationer som ärde situationer som är avseddasituationer som är avsedda attsom är avsedda att ändraär avsedda att ändra digavsedda att ändra dig tillatt ändra dig till detändra dig till det bättre

Ibland är avsedda att hjälpa dig att ändra och växa men inte tänkt att vara med dig alltid och för evigt.
ibland-är-avsedda-att-hjälpa-dig-att-ändra-och-växa-men-inte-tänkt-att-vara-med-dig-alltid-och-för-evigt
Vissa människor är avsedda att förälska sig i varandra, men är inte avsedda att vara tillsammans.
vissa-människor-är-avsedda-att-förälska-sig-i-varandra-men-är-inte-avsedda-att-vara-tillsammans
Testerna i livet är inte avsedda att bryta dig, men att göra dig starkare och bättre. -Ritu Ghatourey
testerna-i-livet-är-inte-avsedda-att-bryta-dig-men-att-göra-dig-starkare-och-bättre
Vissa killar vill ändra allt om dig. Men rätt kille inte vill ändra en sak ditt efternamn
vissa-killar-vill-ändra-allt-om-dig-men-rätt-kille-inte-vill-ändra-sak-ditt-efternamn
Vissa situationer kan pressa dig att bli desperat men glöm inte stöd av tålamod. Fortsätta att öva det. -Terry Mark
vissa-situationer-kan-pressa-dig-att-bli-desperat-men-glöm-inte-stöd-av-tålamod-fortsätta-att-öva-det
Vänta inte för extraordinära situationer att göra gott; försöker använda vanliga situationer -Jean Paul Richter
vänta-inte-för-extraordinära-situationer-att-göra-gott-försöker-använda-vanliga-situationer