Vissa lyckas eftersom de är avsedda att, men de flesta lyckas eftersom de är fast beslutna att.


vissa-lyckas-eftersom-de-är-avsedda-att-men-de-flesta-lyckas-eftersom-de-är-fast-beslutna-att
vissalyckaseftersomdeäravseddaattmenflestafastbeslutnaattvissa lyckaslyckas eftersomeftersom dede ärär avseddaavsedda attmen dede flestaflesta lyckaslyckas eftersomeftersom dede ärär fastfast beslutnabeslutna attvissa lyckas eftersomlyckas eftersom deeftersom de ärde är avseddaär avsedda attmen de flestade flesta lyckasflesta lyckas eftersomlyckas eftersom deeftersom de ärde är fastär fast beslutnafast beslutna attvissa lyckas eftersom delyckas eftersom de äreftersom de är avseddade är avsedda attmen de flesta lyckasde flesta lyckas eftersomflesta lyckas eftersom delyckas eftersom de äreftersom de är fastde är fast beslutnaär fast beslutna attvissa lyckas eftersom de ärlyckas eftersom de är avseddaeftersom de är avsedda attmen de flesta lyckas eftersomde flesta lyckas eftersom deflesta lyckas eftersom de ärlyckas eftersom de är fasteftersom de är fast beslutnade är fast beslutna att

Vissa människor lyckas eftersom de är avsedda att, men de flesta människor lyckas eftersom de är fast beslutna att.Några är avsedda att lyckas, är några fast beslutna att lyckas.Människor inte lyckas eftersom deras tur. De lyckas eftersom de sätter upp mål och arbeta mot dessa mål. De planerar för framgångDu kommer att lyckas eftersom de flesta människor är lataDe lyckas, eftersom de tror att de kanPersoner med mål att lyckas eftersom de vet var de ska