Vilken nytta är uppenbarelse eller religion om det byter inte något?


vilken-nytta-är-uppenbarelse-eller-religion-om-det-byter-inte-något
vilkennyttaäruppenbarelseellerreligionomdetbyterintenågotvilken nyttanytta ärär uppenbarelseuppenbarelse ellereller religionreligion omom detdet byterbyter inteinte någotvilken nytta ärnytta är uppenbarelseär uppenbarelse elleruppenbarelse eller religioneller religion omreligion om detom det byterdet byter intebyter inte någotvilken nytta är uppenbarelsenytta är uppenbarelse ellerär uppenbarelse eller religionuppenbarelse eller religion omeller religion om detreligion om det byterom det byter intedet byter inte någotvilken nytta är uppenbarelse ellernytta är uppenbarelse eller religionär uppenbarelse eller religion omuppenbarelse eller religion om deteller religion om det byterreligion om det byter inteom det byter inte något

Att vem du är. Oavsett var du bor, vilken hudfärg eller vilken religion du har, du är unik och speciellDet handlar inte om vilken religion är rätt religion, men det faktum att du accepterar det finns en högre makt mycket större än dig själv.Vilken nytta är kunskap om det inte finns någon förståelse?Religion är inte tillbe någon Gud eller något i eller ut ur detta universum, men det är val i någons hjärtaTillkomsten av en ny religion, att göra allvarliga och imponerande fordringar förkroppsligar en ny uppenbarelse från höjden, är inte en vanligt förekommande.Personer som byter sin religion bör dömas till döden