Vi vet mer om krig än vi vet om fred, mer om att döda än vi vet om att leva.


vi-vet-mer-om-krig-än-vi-vet-om-fred-mer-om-att-döda-än-vi-vet-om-att-leva
vivetmeromkrigänvifredattddalevavi vetvet mermer omom krigkrig änän vivi vetvet omom fredmer omom attatt dödadöda änän vivi vetvet omom attatt levavi vet mervet mer ommer om krigom krig änkrig än viän vi vetvi vet omvet om fredmer om attom att dödaatt döda ändöda än viän vi vetvi vet omvet om attom att levavi vet mer omvet mer om krigmer om krig änom krig än vikrig än vi vetän vi vet omvi vet om fredmer om att dödaom att döda änatt döda än vidöda än vi vetän vi vet omvi vet om attvet om att levavi vet mer om krigvet mer om krig änmer om krig än viom krig än vi vetkrig än vi vet omän vi vet om fredmer om att döda änom att döda än viatt döda än vi vetdöda än vi vet omän vi vet om attvi vet om att leva

Vår är en värld av kärn jättar och etiska spädbarn. Vi vet mer om krig som vi vet om fred, mer om att döda att vi vet om att leva.Ju mer du vet, desto mer kommer du att inse hur mycket du inte vet, desto mindre du vet, desto mer du tror att du vet...Du vet mer än du tror att du vet, precis som ni vet mindre än du vill veta.Ju mer vi hitta, ju mer vi förlorar. Ju mer vi vet, desto mer vi ont. Ju mer vi bryr oss, ju mer vi är ledsnaOch ibland jag vet inte om det finns något mer lugnande än att höra någons röst säga att jag vet att jag vet att jag vetVi slåss, vi vet mer. Vi ligger vi litar mer. Vi ont, vi älskar mer. Vi ignorera, vi saknar mer.