Vi utökar vår hand mot fred. Våra medarbetare har åtagit sig att fred. Vi vet att fred innebär smärtsamma kompromisser för båda sidor.


vi-utökar-vår-hand-fred-våra-medarbetare-har-åtagit-sig-att-fred-vi-vet-att-fred-innebär-smärtsamma-kompromisser-för-båda-sidor
viutkarvårhandfredvåramedarbetareharåtagitsigattvetfredinnebärsmärtsammakompromisserfrbådasidorvi utökarutökar vårvår handmot fredvåra medarbetaremedarbetare harhar åtagitåtagit sigsig attatt fredvi vetvet attatt fredfred innebärinnebär smärtsammasmärtsamma kompromisserkompromisser förför bådabåda sidorvi utökar vårutökar vår handvår hand mothand mot fredvåra medarbetare harmedarbetare har åtagithar åtagit sigåtagit sig attsig att fredvi vet attvet att fredatt fred innebärfred innebär smärtsammainnebär smärtsamma kompromissersmärtsamma kompromisser förkompromisser för bådaför båda sidorvi utökar vår handutökar vår hand motvår hand mot fredvåra medarbetare har åtagitmedarbetare har åtagit sighar åtagit sig attåtagit sig att fredvi vet att fredvet att fred innebäratt fred innebär smärtsammafred innebär smärtsamma kompromisserinnebär smärtsamma kompromisser försmärtsamma kompromisser för bådakompromisser för båda sidorvi utökar vår hand motutökar vår hand mot fredvåra medarbetare har åtagit sigmedarbetare har åtagit sig atthar åtagit sig att fredvi vet att fred innebärvet att fred innebär smärtsammaatt fred innebär smärtsamma kompromisserfred innebär smärtsamma kompromisser förinnebär smärtsamma kompromisser för bådasmärtsamma kompromisser för båda sidor

Gud Victory sägs vara en hand, men fred ger segern till båda sidor. -Ralph Waldo Emerson
gud-victory-sägs-vara-hand-men-fred-ger-segern-till-båda-sidor
Mötet gick smidigt och det fanns en stark (tryck) för att uppnå fred från båda sidor... Båda parterna kommit överens om att ömsesidigt förlåtelse -Din Syamsuddin
mötet-gick-smidigt-och-det-fanns-stark-tryck-för-att-uppnå-fred-från-båda-sidor-båda-parterna-kommit-överens-om-att-ömsesidigt
Försök att leva i fred oavsett vilket tryck, problem eller stress du står inför... Om du vill
försök-att-leva-i-fred-oavsett-vilket-tryck-problem-eller-stress-står-inför-om-vill-dö-i-fred-måste-först-leva-i-fred
En diplomatisk fred är ännu inte verklig fred. Det är ett viktigt steg i fredsprocessen som leder till en verklig fred.
en-diplomatisk-fred-är-ännu-inte-verklig-fred-det-är-ett-viktigt-steg-i-fredsprocessen-som-leder-till-verklig-fred
Att komma ihåg den fruktansvärda lidande krig på båda sidor, vi inser hur värdefull är den fred som vi har byggt i Europa sedan 1945.
att-komma-ihåg-den-fruktansvärda-lidande-krig-på-båda-sidor-vi-inser-hur-värdefull-är-den-fred-som-vi-har-byggt-i-europa-sedan-1945
Först hålla fred med sig själv, då kan du också skapa fred i andra.
först-hålla-fred-med-sig-själv-då-kan-också-skapa-fred-i-andra