Vi måste tro på kraften i utbildningen. Vi måste respektera bara lagar. Vi måste älska oss själva, våra gamla och eller unga, våra kvinnor och våra män.


vi-måste-tro-på-kraften-i-utbildningen-vi-måste-respektera-bara-lagar-vi-måste-älska-oss-själva-våra-gamla-och-eller-unga-våra-kvinnor-och
vimåstetrokraftenutbildningenrespekterabaralagarälskaosssjälvavåragamlaochellerungakvinnormänvi måstemåste trotro påpå kraftenkraften ii utbildningenvi måstemåste respekterarespektera barabara lagarvi måstemåste älskaälska ossoss självavåra gamlagamla ochoch ellereller ungavåra kvinnoroch våravåra mänvi måste tromåste tro påtro på kraftenpå kraften ikraften i utbildningenvi måste respekteramåste respektera bararespektera bara lagarvi måste älskamåste älska ossälska oss självavåra gamla ochgamla och elleroch eller ungavåra kvinnor ochkvinnor och våraoch våra män

För att lämna en stor prägel på den här världen måste vi leva våra liv som oss själva, och bara oss själva. -Anurag Prakash Ray
för-att-lämna-stor-prägel-på-den-här-världen-måste-vi-leva-våra-liv-som-oss-själva-och-bara-oss-själva
Vi kan inte forma våra barn efter våra önskemål, vi måste ha dem och älska dem som Gud har gett dem till oss.
vi-kan-inte-forma-våra-barn-efter-våra-önskemål-vi-måste-ha-dem-och-älska-dem-som-gud-har-gett-dem-till-oss
Våra drömmar måste vara starkare än våra minnen. Vi måste dras av våra drömmar, rater än skjuts av våra minnen.
våra-drömmar-måste-vara-starkare-än-våra-minnen-vi-måste-dras-av-våra-drömmar-rater-än-skjuts-av-våra-minnen
Kvinnor är inte kompisar tillräckligt med män, så vi måste göra oss oumbärliga. När allt kommer omkring, har vi den största vapen i våra händer genom att bara vara kvinnor. -Maria Callas
kvinnor-är-inte-kompisar-tillräckligt-med-män-så-vi-måste-göra-oss-oumbärliga-när-allt-kommer-omkring-har-vi-den-största-vapen-i-våra
Gråta om du måste därför ibland, våra ögon måste tvättas av våra tårar, så att vi kan se livet med en tydligare bild än en gång.
grå-om-måste-därför-ibland-våra-ögon-måste-tvättas-av-våra-tårar-så-att-vi-kan-se-livet-med-tydligare-bild-än-gång
Att etablera sann självkänsla måste vi koncentrera oss på våra framgångar och glömma misslyckanden och negativ i våra liv.
att-etablera-sann-självkänsla-måste-vi-koncentrera-oss-på-våra-framgångar-och-glömma-misslyckanden-och-negativ-i-våra-liv