Vi måste planera för frihet, och inte bara för säkerhet, om av någon annan anledning än att endast frihet kan göra säkerhet säker.


vi-måste-planera-för-frihet-och-inte-bara-för-säkerhet-om-av-någon-annan-anledning-än-att-endast-frihet-kan-göra-säkerhet-säker
vimåsteplanerafrfrihetochintebarasäkerhetomavnågonannananledningänattendastfrihetkangrasäkerhetsäkervi måstemåste planeraplanera förför frihetoch inteinte barabara förför säkerhetom avav någonnågon annanannan anledninganledning änän attatt endastendast frihetfrihet kankan göragöra säkerhetsäkerhet säkervi måste planeramåste planera förplanera för frihetoch inte barainte bara förbara för säkerhetom av någonav någon annannågon annan anledningannan anledning änanledning än attän att endastatt endast frihetendast frihet kanfrihet kan görakan göra säkerhetgöra säkerhet säkervi måste planera förmåste planera för frihetoch inte bara förinte bara för säkerhetom av någon annanav någon annan anledningnågon annan anledning änannan anledning än attanledning än att endastän att endast frihetatt endast frihet kanendast frihet kan görafrihet kan göra säkerhetkan göra säkerhet säkervi måste planera för frihetoch inte bara för säkerhetom av någon annan anledningav någon annan anledning ännågon annan anledning än attannan anledning än att endastanledning än att endast frihetän att endast frihet kanatt endast frihet kan göraendast frihet kan göra säkerhetfrihet kan göra säkerhet säker

Förutsättningen för frihet är säkerhet
förutsättningen-för-frihet-är-säkerhet
De som offrar frihet för säkerhet förtjänar varken. -Benjamin Franklin
de-som-offrar-frihet-för-säkerhet-förtjänar-varken
För de flesta av vår historia, amerikaner har haft både frihet och säkerhet från utländska hot.
för-de-flesta-av-vår-historia-amerikaner-har-haft-både-frihet-och-säkerhet-från-utländska-hot
Frihet endast för medlemmar av regeringen, bara för partimedlemmar - även om de är ganska många - är ingen frihet alls
frihet-endast-för-medlemmar-av-regeringen-bara-för-partimedlemmar-även-om-de-är-ganska-många-är-ingen-frihet-alls
De enda säkerhet män kan ha för deras politiska frihet består i att hålla sina pengar i sina egna fickor.
de-enda-säkerhet-män-kan-ha-för-deras-politiska-frihet-består-i-att-hålla-sina-pengar-i-sina-egna-fickor
Balansen mellan frihet och säkerhet är en känslig.
balansen-mellan-frihet-och-säkerhet-är-känslig