Vi kommer aldrig att få verklig säkerhet och trygghet för löntagarna om vi inte ge för säkerhet och trygghet för löne betalare och löne sparare.


vi-kommer-aldrig-att-få-verklig-säkerhet-och-trygghet-för-löntagarna-om-vi-inte-ge-för-säkerhet-och-trygghet-för-löne-betalare-och-löne
william jh boetckervikommeraldrigattverkligsäkerhetochtrygghetfrlntagarnaomviintegelnebetalarespararevi kommerkommer aldrigaldrig attatt fåfå verkligverklig säkerhetsäkerhet ochoch trygghettrygghet förför löntagarnalöntagarna omom vivi inteinte gege förför säkerhetsäkerhet ochoch trygghettrygghet förför lönelöne betalarebetalare ochoch lönelöne spararevi kommer aldrigkommer aldrig attaldrig att fåatt få verkligfå verklig säkerhetverklig säkerhet ochsäkerhet och trygghetoch trygghet förtrygghet för löntagarnaför löntagarna omlöntagarna om viom vi intevi inte geinte ge förge för säkerhetför säkerhet ochsäkerhet och trygghetoch trygghet förtrygghet för löneför löne betalarelöne betalare ochbetalare och löneoch löne spararevi kommer aldrig attkommer aldrig att fåaldrig att få verkligatt få verklig säkerhetfå verklig säkerhet ochverklig säkerhet och trygghetsäkerhet och trygghet föroch trygghet för löntagarnatrygghet för löntagarna omför löntagarna om vilöntagarna om vi inteom vi inte gevi inte ge förinte ge för säkerhetge för säkerhet ochför säkerhet och trygghetsäkerhet och trygghet föroch trygghet för lönetrygghet för löne betalareför löne betalare ochlöne betalare och lönebetalare och löne spararevi kommer aldrig att fåkommer aldrig att få verkligaldrig att få verklig säkerhetatt få verklig säkerhet ochfå verklig säkerhet och trygghetverklig säkerhet och trygghet försäkerhet och trygghet för löntagarnaoch trygghet för löntagarna omtrygghet för löntagarna om viför löntagarna om vi intelöntagarna om vi inte geom vi inte ge förvi inte ge för säkerhetinte ge för säkerhet ochge för säkerhet och trygghetför säkerhet och trygghet försäkerhet och trygghet för löneoch trygghet för löne betalaretrygghet för löne betalare ochför löne betalare och lönelöne betalare och löne sparare

När vi talar om säkerhet och trygghet för det amerikanska folket, faller politik undan ganska snabbt.
när-vi-talar-om-säkerhet-och-trygghet-för-det-amerikanska-folket-faller-politik-undan-ganska-snabbt
Ärlighet, lojalitet, säkerhet och trygghet; det är allt en flicka verkligen vill
Ärlighet-lojalitet-säkerhet-och-trygghet-det-är-allt-flicka-verkligen-vill
Det amerikanska folket måste vara villiga att ge upp en viss grad av personlig integritet i utbyte mot säkerhet och trygghet -Louis Freeh
det-amerikanska-folket-måste-vara-villiga-att-ge-upp-viss-grad-av-personlig-integritet-i-utbyte-säkerhet-och-trygghet
Vi måste planera för frihet, och inte bara för säkerhet, om av någon annan anledning än att endast frihet kan göra säkerhet säker.
vi-måste-planera-för-frihet-och-inte-bara-för-säkerhet-om-av-någon-annan-anledning-än-att-endast-frihet-kan-göra-säkerhet-säker
Ingenting kan få en verklig känsla av trygghet i hemmet utom sann kärlek
ingenting-kan-få-verklig-känsla-av-trygghet-i-hemmet-utom-sann-kärlek
Andra människor behöver inte ändras för oss att uppleva trygghet.
andra-människor-behöver-inte-ändras-för-oss-att-uppleva-trygghet