Vi har lärt oss att flyga i luften som fåglar och simma i havet som fisk, men vi har inte lärt sig enkla konsten att leva tillsammans som bröder.


vi-har-lärt-oss-att-flyga-i-luften-som-fåglar-och-simma-i-havet-som-fisk-men-vi-har-inte-lärt-sig-enkla-konsten-att-leva-tillsammans-som-bröder
martin luther kingviharlärtossattflygaluftensomfåglarochsimmahavetfiskmenviintesigenklakonstenlevatillsammansbrdervi harhar lärtlärt ossoss attatt flygaflyga ii luftenluften somsom fåglarfåglar ochoch simmasimma ii havethavet somsom fiskmen vivi harhar inteinte lärtlärt sigsig enklaenkla konstenkonsten attatt levaleva tillsammanstillsammans somsom brödervi har lärthar lärt osslärt oss attoss att flygaatt flyga iflyga i lufteni luften somluften som fåglarsom fåglar ochfåglar och simmaoch simma isimma i haveti havet somhavet som fiskmen vi harvi har intehar inte lärtinte lärt siglärt sig enklasig enkla konstenenkla konsten attkonsten att levaatt leva tillsammansleva tillsammans somtillsammans som brödervi har lärt osshar lärt oss attlärt oss att flygaoss att flyga iatt flyga i luftenflyga i luften somi luften som fåglarluften som fåglar ochsom fåglar och simmafåglar och simma ioch simma i havetsimma i havet somi havet som fiskmen vi har intevi har inte lärthar inte lärt siginte lärt sig enklalärt sig enkla konstensig enkla konsten attenkla konsten att levakonsten att leva tillsammansatt leva tillsammans somleva tillsammans som brödervi har lärt oss atthar lärt oss att flygalärt oss att flyga ioss att flyga i luftenatt flyga i luften somflyga i luften som fåglari luften som fåglar ochluften som fåglar och simmasom fåglar och simma ifåglar och simma i havetoch simma i havet somsimma i havet som fiskmen vi har inte lärtvi har inte lärt sighar inte lärt sig enklainte lärt sig enkla konstenlärt sig enkla konsten attsig enkla konsten att levaenkla konsten att leva tillsammanskonsten att leva tillsammans somatt leva tillsammans som bröder

Han har bara hälften lärt sig konsten att läsa som inte har bidragit till den mer raffinerade konsten att hoppa och skimming.Pingvinen och galápagosskarv är de enda fåglar som kan simma men inte flyga.Vi måste lära oss att leva tillsammans som bröder eller förgås tillsammans som dårar.När du väl har lärt sig att älska, kommer du att ha lärt sig att leva.Vänskap är inte något man lär sig i skolan eller college, men om du inte har lärt sig innebörden av vänskap, du verkligen havent lärt sig någonting.Det finns alltid något kvar att älska. Och om du inte har lärt sig att, är du inte lärt sig någonting.