Vi har gjort människor i branschen och de människor som ser oss medvetna om att Gud älskar dem.


vi-har-gjort-människor-i-branschen-och-de-människor-som-ser-oss-medvetna-om-att-gud-älskar-dem
della reesevihargjortmänniskorbranschenochdesomserossmedvetnaomattgudälskardemvi harhar gjortgjort människori branschenbranschen ochoch dede människorsom serser ossoss medvetnamedvetna omom attatt gudgud älskarälskar demvi har gjorthar gjort människorgjort människor imänniskor i branscheni branschen ochbranschen och deoch de människorde människor sommänniskor som sersom ser ossser oss medvetnaoss medvetna ommedvetna om attom att gudatt gud älskargud älskar demvi har gjort människorhar gjort människor igjort människor i branschenmänniskor i branschen ochi branschen och debranschen och de människoroch de människor somde människor som sermänniskor som ser osssom ser oss medvetnaser oss medvetna omoss medvetna om attmedvetna om att gudom att gud älskaratt gud älskar demvi har gjort människor ihar gjort människor i branschengjort människor i branschen ochmänniskor i branschen och dei branschen och de människorbranschen och de människor somoch de människor som serde människor som ser ossmänniskor som ser oss medvetnasom ser oss medvetna omser oss medvetna om attoss medvetna om att gudmedvetna om att gud älskarom att gud älskar dem

Vi älskar människor inte så mycket för det goda de har gjort oss som för det goda vi har gjort dem
vi-älskar-människor-inte-så-mycket-för-det-goda-de-har-gjort-oss-som-för-det-goda-vi-har-gjort-dem
Många människor har låg självkänsla, eftersom de inte är nöjda med den person som Gud har gjort dem att vara. -Rev Run
många-människor-har-låg-självkänsla-eftersom-de-inte-är-nöjda-med-den-person-som-gud-har-gjort-dem-att-vara
Vi får inte hata människor, som har gjort fel för oss. För så fort vi börjar hata dem, blir vi precis som dem, patetiskt, bitter, och osant. -William Shakespeare
vi-får-inte-hata-människor-som-har-gjort-fel-för-oss-för-så-fort-vi-börjar-hata-dem-blir-vi-precis-som-dem-patetiskt-bitter-och-osant
Vissa människor är så upptagen att oroa som inte älskar dem att de glömmer att uppskatta och ta sig tid för de människor som älskar dem. -Sonya Parker
vissa-människor-är-så-upptagen-att-oroa-som-inte-älskar-dem-att-de-glömmer-att-uppskatta-och-sig-tid-för-de-människor-som-älskar-dem
Oftare än inte, hamnar vi dela våra glädjeämnen med människor vi älskar och sorg med människor som älskar oss.
oftare-än-inte-hamnar-vi-dela-våra-glädjeämnen-med-människor-vi-älskar-och-sorg-med-människor-som-älskar-oss
Jag är världsberömda, överallt jag går det finns människor som älskar mig för jag har kunnat föra dem någon glädje av filmerna jag har gjort.
jag-är-världsberömda-överallt-jag-går-det-finns-människor-som-älskar-mig-för-jag-har-kunnat-föra-dem-någon-glädje-av-filmerna-jag-har