Vi är var och begåvad på ett unikt och viktigt sätt. Det är vårt privilegium och vårt äventyr att upptäcka vår egen speciella ljus.


vi-är-var-och-begåvad-på-ett-unikt-och-viktigt-sätt-det-är-vårt-privilegium-och-vårt-äventyr-att-upptäcka-vår-egen-speciella-ljus
viärvarochbegåvadettuniktviktigtsättdetvårtprivilegiumäventyrattupptäckavåregenspeciellaljusvi ärär varvar ochoch begåvadbegåvad påpå ettett uniktunikt ochoch viktigtviktigt sättdet ärär vårtvårt privilegiumprivilegium ochoch vårtvårt äventyräventyr attatt upptäckaupptäcka vårvår egenegen speciellaspeciella ljusvi är varär var ochvar och begåvadoch begåvad påbegåvad på ettpå ett uniktett unikt ochunikt och viktigtoch viktigt sättdet är vårtär vårt privilegiumvårt privilegium ochprivilegium och vårtoch vårt äventyrvårt äventyr attäventyr att upptäckaatt upptäcka vårupptäcka vår egenvår egen speciellaegen speciella ljusvi är var ochär var och begåvadvar och begåvad påoch begåvad på ettbegåvad på ett uniktpå ett unikt ochett unikt och viktigtunikt och viktigt sättdet är vårt privilegiumär vårt privilegium ochvårt privilegium och vårtprivilegium och vårt äventyroch vårt äventyr attvårt äventyr att upptäckaäventyr att upptäcka våratt upptäcka vår egenupptäcka vår egen speciellavår egen speciella ljusvi är var och begåvadär var och begåvad påvar och begåvad på ettoch begåvad på ett uniktbegåvad på ett unikt ochpå ett unikt och viktigtett unikt och viktigt sättdet är vårt privilegium ochär vårt privilegium och vårtvårt privilegium och vårt äventyrprivilegium och vårt äventyr attoch vårt äventyr att upptäckavårt äventyr att upptäcka våräventyr att upptäcka vår egenatt upptäcka vår egen speciellaupptäcka vår egen speciella ljus

Lyssna på musik kan förändra vårt sätt att tänka, vårt humör, och även vår uppfattning i livet.
lyssna-på-musik-kan-förändra-vårt-sätt-att-tänka-vårt-humör-och-även-vår-uppfattning-i-livet
Mellan stimulus och svar finns ett utrymme i det utrymmet är vår förmåga att välja vårt svar i vårt svar ligger vår tillväxt och frihet
mellan-stimulus-och-svar-finns-ett-utrymme-i-det-utrymmet-är-vår-förmåga-att-välja-vårt-svar-i-vårt-svar-ligger-vår-tillväxt-och-frihet
Mellan stimulus och svar finns ett utrymme. I detta utrymme är vår förmåga att välja vårt svar. I vårt svar ligger vår tillväxt och vår frihet.
mellan-stimulus-och-svar-finns-ett-utrymme-i-detta-utrymme-är-vår-förmåga-att-välja-vårt-svar-i-vårt-svar-ligger-vår-tillväxt-och-vår
För att gå vidare från något av vårt förflutna vi måste ändra vårt sätt att tänka och vårt ser bakåt attityd. -Anurag Prakash Ray
för-att-gå-vidare-från-något-av-vårt-förflutna-vi-måste-ändra-vårt-sätt-att-tänka-och-vårt-ser-bakåt-attityd
Det är vårt uppförande, vår patriotism och tro på vår amerikanska livsstilen, vårt mod som kommer att vinna den sista striden.
det-är-vårt-uppförande-vår-patriotism-och-tro-på-vår-amerikanska-livsstilen-vårt-mod-som-kommer-att-vinna-den-sista-striden
Vårt liv är ett test, och vårt mod är vår kraft för att hoppas på det bästa och förbereda sig för det värsta. -Edwin Mamerto
vårt-liv-är-ett-test-och-vårt-mod-är-vår-kraft-för-att-hoppas-på-det-bästa-och-förbereda-sig-för-det-värsta