Vi är i den här branschen, vare sig det är intelligens eller regeringen, för att skydda frihet, demokrati och frihet, inte bryta det.


vi-är-i-den-här-branschen-vare-sig-det-är-intelligens-eller-regeringen-för-att-skydda-frihet-demokrati-och-frihet-inte-bryta-det
viärdenhärbranschenvaresigdetintelligensellerregeringenfrattskyddafrihetdemokratiochintebrytadetvi äri denden härhär branschenvare sigsig detdet ärär intelligensintelligens ellereller regeringenför attatt skyddaskydda frihetdemokrati ochoch frihetinte brytabryta detvi är iär i deni den härden här branschenvare sig detsig det ärdet är intelligensär intelligens ellerintelligens eller regeringenför att skyddaatt skydda frihetdemokrati och frihetinte bryta detvi är i denär i den häri den här branschenvare sig det ärsig det är intelligensdet är intelligens ellerär intelligens eller regeringenför att skydda frihetvi är i den härär i den här branschenvare sig det är intelligenssig det är intelligens ellerdet är intelligens eller regeringen

Lycka, vare sig i despotism eller demokrati, vare sig i slaveri eller frihet, kan aldrig hittas utan dygd -John Adams
lycka-vare-sig-i-despotism-eller-demokrati-vare-sig-i-slaveri-eller-frihet-kan-aldrig-hittas-utan-dygd
Om det är sant att den grundläggande strävan människans är frihet, frågan vi måste ställa är: Är det frihet från eller frihet för? Rabbi Joseph H -Marcus Tullius Cicero
om-det-är-sant-att-den-grundläggande-strävan-människans-är-frihet-frågan-vi-måste-ställa-är-Är-det-frihet-från-eller-frihet-för-rabbi
Den största välsignelsen av vår demokrati är frihet. Men i sista hand är vår enda frihet frihet att disciplinera oss själva.
den-största-välsignelsen-av-vår-demokrati-är-frihet-men-i-sista-hand-är-vår-enda-frihet-frihet-att-disciplinera-oss-själva
Frihet är poesi, tar sig friheter med ord, att bryta mot reglerna för normalt tal, bryter sunt förnuft. Frihet är våld.
frihet-är-poesi-tar-sig-friheter-med-ord-att-bryta-reglerna-för-normalt-tal-bryter-sunt-förnuft-frihet-är-våld
Vare sig i kedjor eller lagrar, frihet vet ingenting, men segrar.
vare-sig-i-kedjor-eller-lagrar-frihet-vet-ingenting-men-segrar
Du mäter en demokrati av den frihet det ger sina dissidenter, inte den frihet det ger sina likställda konformister
du-mäter-demokrati-av-den-frihet-det-ger-sina-dissidenter-inte-den-frihet-det-ger-sina-likställda-konformister