Vi är aldrig så defensless mot lidande som när vi älskar


vi-är-aldrig-så-defensless-lidande-som-när-vi-älskar
viäraldrigdefenslesslidandesomnärviälskarvi ärär aldrigaldrig såså defenslessdefensless motmot lidandelidande somsom närnär vivi älskarvi är aldrigär aldrig såaldrig så defenslessså defensless motdefensless mot lidandemot lidande somlidande som närsom när vinär vi älskarvi är aldrig såär aldrig så defenslessaldrig så defensless motså defensless mot lidandedefensless mot lidande sommot lidande som närlidande som när visom när vi älskarvi är aldrig så defenslessär aldrig så defensless motaldrig så defensless mot lidandeså defensless mot lidande somdefensless mot lidande som närmot lidande som när vilidande som när vi älskar

Vi är aldrig så försvarslösa mot lidande som när vi älskar.Vi är aldrig så försvarslösa mot lidande när vi älskar, aldrig så hjälplöst olycklig som när vi har förlorat vår älskade objektet eller dess kärlek.Den främsta pang flesta studier är inte så mycket själva lidande själv som vår egen ande av resistens mot det.Vad är den ädla sanningen om lidande? Födelse är lidande, åldrande är lidande och sorg och klagan, smärta, sorg och förtvivlan lider.Jag älskar att vara en flicka. Jag älskar min identitet som kvinna, och jag skulle aldrig byta det mot världen. Att vara en flicka är verkligen en fantastisk sak.När du är livet känns förlorat kampen mot alla odds. Ger aldrig, aldrig backa.