Varje nation önskar uppriktigt fred; och alla nationer driva kurser som om framhärdat i, måste sluta fred omöjlig


varje-nation-önskar-uppriktigt-fred-och-alla-nationer-driva-kurser-som-om-framhärdat-i-måste-sluta-fred-omöjlig
norman angellvarjenationnskaruppriktigtfredochallanationerdrivakursersomomframhärdatmåsteslutafredomjligvarje nationnation önskarönskar uppriktigtuppriktigt fredoch allaalla nationernationer drivadriva kurserkurser somsom omom framhärdatframhärdat imåste slutasluta fredfred omöjligvarje nation önskarnation önskar uppriktigtönskar uppriktigt fredoch alla nationeralla nationer drivanationer driva kurserdriva kurser somkurser som omsom om framhärdatom framhärdat imåste sluta fredsluta fred omöjligvarje nation önskar uppriktigtnation önskar uppriktigt fredoch alla nationer drivaalla nationer driva kursernationer driva kurser somdriva kurser som omkurser som om framhärdatsom om framhärdat imåste sluta fred omöjligvarje nation önskar uppriktigt fredoch alla nationer driva kurseralla nationer driva kurser somnationer driva kurser som omdriva kurser som om framhärdatkurser som om framhärdat i

Det kan aldrig bli fred mellan nationer tills det är först känt att verklig fred som ligger inom själar män.
det-kan-aldrig-bli-fred-mellan-nationer-tills-det-är-först-känt-att-verklig-fred-som-ligger-inom-själar-män
Vi måste alla göra fred så att vi alla kan leva i fred.
vi-måste-alla-göra-fred-så-att-vi-alla-kan-leva-i-fred
Den som vill ha fred mellan nationer måste försöka begränsa staten och dess inflytande mest strikt.
den-som-vill-ha-fred-mellan-nationer-måste-försöka-begränsa-staten-och-dess-inflytande-mest-strikt
Varje nation förlöjligar andra nationer, och alla har rätt. -Arthur Schopenhauer
varje-nation-förlöjligar-andra-nationer-och-alla-har-rätt
Försök att leva i fred oavsett vilket tryck, problem eller stress du står inför... Om du vill
försök-att-leva-i-fred-oavsett-vilket-tryck-problem-eller-stress-står-inför-om-vill-dö-i-fred-måste-först-leva-i-fred
Iaktta god tro och rättvisa mot alla nationer. Odla fred och harmoni med alla.
iaktta-god-tro-och-rättvisa-alla-nationer-odla-fred-och-harmoni-med-alla