Varje flicka är vacker, det ibland tar bara rätt kille att se det.


varje-flicka-är-vacker-det-ibland-tar-bara-rätt-kille-att-se-det
varjeflickaärvackerdetiblandtarbararättkilleattsedetvarje flickaflicka ärär vackerdet iblandtar barabara rätträtt killekille attatt sese detvarje flicka ärflicka är vackerdet ibland taribland tar baratar bara rättbara rätt killerätt kille attkille att seatt se detvarje flicka är vackerdet ibland tar baraibland tar bara rätttar bara rätt killebara rätt kille atträtt kille att sekille att se detdet ibland tar bara rättibland tar bara rätt killetar bara rätt kille attbara rätt kille att serätt kille att se det

Varje flicka är vacker. Det tar bara rätt person att se det.Bakom varje vacker flicka, det finns en kille som gjorde sitt fel och gjorde henne stark.Varje vacker flicka har det dumb ass kille som gjorde sitt fel och gjorde henne stark.Varje kille behöver en flicka Mahjong att visa dem hur man behandlar en LADY på rätt sätt.En vacker flicka är en vacker flicka, men en vacker flicka med en hjärna är en absolut dödlig kombination.Vad varje flicka vill ha är en kille som bryr sig, inte en kille som kommer att betala för sin middag och alla hennes priser.