Varje civilisation är bland annat ett arrangemang för att tämja passionerna och ställa in dem att göra nyttigt arbete.


varje-civilisation-är-bland-annat-ett-arrangemang-för-att-tämja-passionerna-och-ställa-in-dem-att-göra-nyttigt-arbete
aldous huxleyvarjecivilisationärblandannatettarrangemangfratttämjapassionernaochställaindemgranyttigtarbetevarje civilisationcivilisation ärär blandannat ettett arrangemangarrangemang förför attatt tämjatämja passionernapassionerna ochoch ställaställa inin demdem attatt göragöra nyttigtnyttigt arbetevarje civilisation ärcivilisation är blandär bland annatbland annat ettannat ett arrangemangett arrangemang förarrangemang för attför att tämjaatt tämja passionernatämja passionerna ochpassionerna och ställaoch ställa inställa in demin dem attdem att göraatt göra nyttigtgöra nyttigt arbetevarje civilisation är blandcivilisation är bland annatär bland annat ettbland annat ett arrangemangannat ett arrangemang förett arrangemang för attarrangemang för att tämjaför att tämja passionernaatt tämja passionerna ochtämja passionerna och ställapassionerna och ställa inoch ställa in demställa in dem attin dem att göradem att göra nyttigtatt göra nyttigt arbetevarje civilisation är bland annatcivilisation är bland annat ettär bland annat ett arrangemangbland annat ett arrangemang förannat ett arrangemang för attett arrangemang för att tämjaarrangemang för att tämja passionernaför att tämja passionerna ochatt tämja passionerna och ställatämja passionerna och ställa inpassionerna och ställa in democh ställa in dem attställa in dem att görain dem att göra nyttigtdem att göra nyttigt arbete

Individuell engagemang för en grupp ansträngning - som är det som gör en lagarbete, ett företag arbete, ett samhälle arbete, en civilisation arbete
individuell-engagemang-för-grupp-ansträngning-som-är-det-som-gör-lagarbete-ett-företag-arbete-ett-samhälle-arbete-civilisation-arbete
Uppfinnare: En person som gör en sinnrik arrangemang av hjul, spakar och fjädrar, och anser att det civilisation.
uppfinnare-en-person-som-gör-sinnrik-arrangemang-av-hjul-spakar-och-fjädrar-och-anser-att-det-civilisation
Åh, om jag kunde men lever ett annat århundrade och se frukten av allt arbete för kvinnor! Det finns så mycket kvar att göra.
Åh-om-jag-kunde-men-lever-ett-annat-århundrade-och-se-frukten-av-allt-arbete-för-kvinnor-det-finns-så-mycket-kvar-att-göra
Hitta något annat i dig att göra dig speciell bland annat.
hitta-något-annat-i-dig-att-göra-dig-speciell-bland-annat
Mord är vanligare bland kockar än bland medlemmar i något annat yrke -WH Auden
mord-är-vanligare-bland-kockar-än-bland-medlemmar-i-något-annat-yrke
Gör inte något om är det både nödvändigt och nyttigt men om det är både nödvändigt och nyttigt tveka inte att göra det vackra
gör-inte-något-om-är-det-både-nödvändigt-och-nyttigt-men-om-det-är-både-nödvändigt-och-nyttigt-tveka-inte-att-göra-det-vackra