Varför måste man be någon annan om tillåtelse för att få vara den man är? Om man inte sårar någon eller är respektlös så är det bara att köra.


varför-måste-man-be-någon-annan-om-tillåtelse-för-att-få-vara-den-man-är-om-man-inte-sårar-någon-eller-är-respektlös-så-är-det-bara-att
conchita wurstvarfrmåstemanbenågonannanomtillåtelsefrattvaradenäromintesårarellerärrespektlsdetbarakravarför måstemåste manman bebe någonnågon annanannan omom tillåtelsetillåtelse förför attatt fåfå varavara denden manman ärom manman inteinte sårarsårar någonnågon ellereller ärär respektlösrespektlös såär detdet barabara attatt köravarför måste manmåste man beman be någonbe någon annannågon annan omannan om tillåtelseom tillåtelse förtillåtelse för attför att fåatt få varafå vara denvara den manden man ärom man inteman inte sårarinte sårar någonsårar någon ellernågon eller äreller är respektlösär respektlös sårespektlös så ärså är detär det baradet bara attbara att köravarför måste man bemåste man be någonman be någon annanbe någon annan omnågon annan om tillåtelseannan om tillåtelse förom tillåtelse för atttillåtelse för att fåför att få varaatt få vara denfå vara den manvara den man ärom man inte sårarman inte sårar någoninte sårar någon ellersårar någon eller ärnågon eller är respektlöseller är respektlös såär respektlös så ärrespektlös så är detså är det baraär det bara attdet bara att köravarför måste man be någonmåste man be någon annanman be någon annan ombe någon annan om tillåtelsenågon annan om tillåtelse förannan om tillåtelse för attom tillåtelse för att fåtillåtelse för att få varaför att få vara denatt få vara den manfå vara den man ärom man inte sårar någonman inte sårar någon ellerinte sårar någon eller ärsårar någon eller är respektlösnågon eller är respektlös såeller är respektlös så ärär respektlös så är detrespektlös så är det baraså är det bara attär det bara att köra

När man har kärlek till Gud, gör man inte känner någon fysisk attraktion till hustru, barn, släktingar och vänner. Man behåller bara medkänsla för dem.
när-man-har-kärlek-till-gud-gör-man-inte-känner-någon-fysisk-attraktion-till-hustru-barn-släktingar-och-vänner-man-behåller-bara-medkänsla
När man älskar någon allt är klart - var att gå, vad man ska göra - allt tar hand om sig själv och man behöver inte be någon om någonting -Maxim Gorkij
när-man-älskar-någon-allt-är-klart-var-att-gå-vad-man-ska-göra-allt-tar-hand-om-sig-själv-och-man-behöver-inte-be-någon-om-någonting
Bjuda in en man att gå och handla med dig bara om du behöver någon att köra bil eller utföra dina paket.
bjuda-in-man-att-gå-och-handla-med-dig-bara-om-behöver-någon-att-köra-bil-eller-utföra-dina-paket
Friheten finns inte någon annanstans än där man har sitt liv. Och det motsägelsefulla är att man ibland måste ge sig av för att fatta det. -Tomas Sjödin
friheten-finns-inte-någon-annanstans-än-där-man-har-sitt-liv-och-det-motsägelsefulla-är-att-man-ibland-måste-ge-sig-av-för-att-fatta-det
Det tar en stark man att acceptera någon annans barn och steg upp till plattan annan man kvar på bordet... -Ray Johnson
det-tar-stark-man-att-acceptera-någon-annans-barn-och-steg-upp-till-plattan-annan-man-kvar-på-bordet
Det ögonblicket när man måste lära någon äldre än du hur man använder en dator.
det-ögonblicket-när-man-måste-lära-någon-äldre-än-hur-man-använder-dator