Varför lever vi så här? Är det för att det är sant att okunnighet är salighet?


varför-lever-vi-så-här-Är-det-för-att-det-är-sant-att-okunnighet-är-salighet
jemvarfrlevervihärÄrdetfrattärsantokunnighetsalighetvarför leverlever vivi såså härÄr detdet förför attatt detdet ärär santsant attatt okunnighetokunnighet ärär salighetvarför lever vilever vi såvi så härÄr det fördet för attför att detatt det ärdet är santär sant attsant att okunnighetatt okunnighet ärokunnighet är salighetvarför lever vi sålever vi så härÄr det för attdet för att detför att det äratt det är santdet är sant attär sant att okunnighetsant att okunnighet äratt okunnighet är salighetvarför lever vi så härÄr det för att detdet för att det ärför att det är santatt det är sant attdet är sant att okunnighetär sant att okunnighet ärsant att okunnighet är salighet

Okunnighet är inte salighet; okunnighet är impotens; Det är rädsla; det är grymhet; Det är alla de saker som gör för olyckaOm okunnighet är salighet, varför inte fler människor lyckliga?Okunnighet är inte salighet - det är glömskaOm okunnighet är salighet det är dumt att låna din grannes tidningOkunnighet är salighetOm okunnighet är salighet, 'Tis galenskap att vara klok.