Vare sig det är minnen eller människor, alltid fokusera på de goda.


vare-sig-det-är-minnen-eller-människor-alltid-fokusera-på-de-goda
varesigdetärminnenellermänniskoralltidfokuseradegodavare sigsig detdet ärär minnenminnen ellereller människoralltid fokuserafokusera påpå dede godavare sig detsig det ärdet är minnenär minnen ellerminnen eller människoralltid fokusera påfokusera på depå de godavare sig det ärsig det är minnendet är minnen ellerär minnen eller människoralltid fokusera på defokusera på de godavare sig det är minnensig det är minnen ellerdet är minnen eller människoralltid fokusera på de goda

Lycka, vare sig i despotism eller demokrati, vare sig i slaveri eller frihet, kan aldrig hittas utan dygdOmge dig med bra människor. Oavsett om de är det bästa eller inte, folk är kapabla att lära sig om de har goda hjärtan och de är goda själar.Det finns alltid en present och bevarade liv, vare sig det bättre eller sämre, som alla samverkar för att upprätthålla.Inget fel i Amerika, vare sig kärlek eller pengar, är någonsin enkelt det är alltid ett slags svek, av en massa skumma, delade förhoppningar.Nå för de goda minnen, du kan inte få dem tillbaka, men du kan leva för att göra nya goda minnen.Vare sig du vet det eller inte, dina tankar är ansvariga för den ort eller situation du befinner dig i just nu.