Var och en ber till Gud enligt hans eget ljus.


var-och-ber-till-gud-enligt-hans-eget-ljus
varochbertillgudenligthansegetljusvar ochoch enen berber tilltill gudgud enligtenligt hanshans egeteget ljusvar och enoch en beren ber tillber till gudtill gud enligtgud enligt hansenligt hans egethans eget ljusvar och en beroch en ber tillen ber till gudber till gud enligttill gud enligt hansgud enligt hans egetenligt hans eget ljusvar och en ber tilloch en ber till guden ber till gud enligtber till gud enligt hanstill gud enligt hans egetgud enligt hans eget ljus

Från varje enligt hans förmåga; till var och en efter hans behovNär vi ber... Gud hör mer än vi säga, svarar mer än vi ber, ger mer än vi anar... i sin egen tid och sitt eget sätt.Den nye påven vet att hans uppgift är att göra Kristi ljus lysa för män och kvinnor i världen - inte sitt eget ljus, men att Kristus.När vi ber Gud hör mer än vi säger, och svar mer än vi ber, ger mer än vi tror, ​​i sin egen tid och sitt eget sätt.Tilltron till en annan mans förtjänst är inget ljus bevis på människans eget, och Gud gynnar gärna ett sådant förtroende.Det var hans idé att sätta i Västra muren i Jerusalem bönen ber Gud om förlåtelse för vad som hade gjorts av kristna i andra åldrar