Vakta väl inom dig själv som skatt, vänlighet. Vet hur man ger utan tvekan, hur man förlorar utan ånger, hur man förvärva utan snålhet


vakta-väl-inom-dig-själv-som-skatt-vänlighet-vet-hur-man-ger-utan-tvekan-hur-man-förlorar-utan-ånger-hur-man-förvärva-utan-snålhet
vaktavälinomdigsjälvsomskattvänlighetvethurmangerutantvekanfrlorarångerfrvärvasnålhetvakta välväl inominom digdig självsjälv somsom skattvet hurhur manman gerger utanutan tvekanhur manman förlorarförlorar utanutan ångerhur manman förvärvaförvärva utanutan snålhetvakta väl inomväl inom diginom dig självdig själv somsjälv som skattvet hur manhur man german ger utanger utan tvekanhur man förlorarman förlorar utanförlorar utan ångerhur man förvärvaman förvärva utanförvärva utan snålhetvakta väl inom digväl inom dig självinom dig själv somdig själv som skattvet hur man gerhur man ger utanman ger utan tvekanhur man förlorar utanman förlorar utan ångerhur man förvärva utanman förvärva utan snålhetvakta väl inom dig självväl inom dig själv sominom dig själv som skattvet hur man ger utanhur man ger utan tvekanhur man förlorar utan ångerhur man förvärva utan snålhet

Vakta väl inom dig själv som skatt, vänlighet. Vet hur man ger utan tvekan, hur man förlorar utan ånger, hur man förvärva utan snålhet.
vakta-väl-inom-dig-själv-som-skatt-vänlighet-vet-hur-man-ger-utan-tvekan-hur-man-förlorar-utan-ånger-hur-man-förvärva-utan-snålhet
Vakta väl inom dig själv att skatten vänlighet vet hur man ger utan tvekan hur man förlorar utan ånger hur jag ska få utan snålhet
vakta-väl-inom-dig-själv-att-skatten-vänlighet-vet-hur-man-ger-utan-tvekan-hur-man-förlorar-utan-ånger-hur-jag-ska-få-utan-snålhet
Katter vet hur man får mat utan arbete, husrum utan inneslutning och kärlek utan påföljder.
katter-vet-hur-man-får-mat-utan-arbete-husrum-utan-inneslutning-och-kärlek-utan-påföljder
Saker jag har lärt sig i skolan: 1) Hur man viska. 2) Hur till text utan att titta. 3) Hur man ser ut som jag betalar uppmärksamhet.
saker-jag-har-lärt-sig-i-skolan-1-hur-man-viska-2-hur-till-text-utan-att-titta-3-hur-man-ser-ut-som-jag-betalar-uppmärksamhet
Fyra saker en kvinna bör veta: Hur man ser ut som en flicka, hur man agerar som en dam, hur man tänka som en människa och hur man arbetar som en hund
fyra-saker-kvinna-bör-veta-hur-man-ser-ut-som-flicka-hur-man-agerar-som-dam-hur-man-tänka-som-människa-och-hur-man-arbetar-som-hund
Kärlek är svårt, särskilt för dem som inte vet hur man litar på, hur man lyssnar och hur man förlåta och om igen...
kärlek-är-svårt-särskilt-för-dem-som-inte-vet-hur-man-litar-på-hur-man-lyssnar-och-hur-man-förlå-och-om-igen