Växer upp, fick jag lära mig att man måste försvara sin familj. När vargen försöker komma in, måste du stå i dörröppningen.


växer-upp-fick-jag-lära-mig-att-man-måste-försvara-sin-familj-när-vargen-försöker-komma-in-måste-stå-i-dörröppningen
växeruppfickjagläramigattmanmåstefrsvarasinfamiljnärvargenfrskerkommainstådrrppningenväxer uppfick jagjag läralära migmig attatt manman måstemåste försvaraförsvara sinsin familjnär vargenvargen försökerförsöker kommakomma inmåste dudu ståstå ii dörröppningenfick jag lärajag lära miglära mig attmig att manatt man måsteman måste försvaramåste försvara sinförsvara sin familjnär vargen försökervargen försöker kommaförsöker komma inmåste du stådu stå istå i dörröppningenfick jag lära migjag lära mig attlära mig att manmig att man måsteatt man måste försvaraman måste försvara sinmåste försvara sin familjnär vargen försöker kommavargen försöker komma inmåste du stå idu stå i dörröppningenfick jag lära mig attjag lära mig att manlära mig att man måstemig att man måste försvaraatt man måste försvara sinman måste försvara sin familjnär vargen försöker komma inmåste du stå i dörröppningen

Man måste lära sig att komma upp från bordet när kärleken inte längre som serveras. -Nina Simone
man-måste-lära-sig-att-komma-upp-från-bordet-när-kärleken-inte-längre-som-serveras
Alla religioner måste tolereras... för... varje man måste komma till himlen sin egen väg. -Frederick The Great
alla-religioner-måste-tolereras-för-varje-man-måste-komma-till-himlen-sin-egen-väg
Vi måste vara fel att lära sig vad som är rätt och vi måste snubblar och faller veta hur man ska stå och slåss! -Nishan Panwar
vi-måste-vara-fel-att-lära-sig-vad-som-är-rätt-och-vi-måste-snubblar-och-faller-veta-hur-man-ska-stå-och-slåss
Ibland måste man få omkull lägre än du någonsin varit, att lära sig att stå upp längre än du någonsin tidigare. -Keren Zhims
ibland-måste-man-få-omkull-lägre-än-någonsin-varit-att-lära-sig-att-stå-upp-längre-än-någonsin-tidigare
En predikant måste vara både soldaten och herde. Han måste ge näring, försvara och lära; han måste ha tänder i munnen, och kunna bita och slåss. -Martin Luther
en-predikant-måste-vara-både-soldaten-och-herde-han-måste-ge-näring-försvara-och-lära-han-måste-ha-tänder-i-munnen-och-kunna-bita-och-slåss
Sen när vi måste komma överens med människor för att försvara dem från orättvisa? -Lillian Hellman
sen-när-vi-måste-komma-överens-med-människor-för-att-försvara-dem-från-orättvisa