Vänskap är inte något man lär sig i skolan eller college, men om du inte har lärt sig innebörden av vänskap, du verkligen havent lärt sig någonting.


vänskap-är-inte-något-man-lär-sig-i-skolan-eller-college-men-om-inte-har-lärt-sig-innebörden-av-vänskap-verkligen-havent-lärt-sig
vänskapärintenågotmanlärsigskolanellercollegemenomharlärtinnebrdenavvänskapverkligenhaventnågontingvänskap ärär inteinte någotnågot manman lärlär sigsig ii skolanskolan ellereller collegemen omom dudu inteinte harhar lärtlärt sigsig innebördeninnebörden avav vänskapdu verkligenverkligen haventhavent lärtlärt sigsig någontingvänskap är inteär inte någotinte något mannågot man lärman lär siglär sig isig i skolani skolan ellerskolan eller collegemen om duom du intedu inte harinte har lärthar lärt siglärt sig innebördensig innebörden avinnebörden av vänskapdu verkligen haventverkligen havent lärthavent lärt siglärt sig någontingvänskap är inte någotär inte något maninte något man lärnågot man lär sigman lär sig ilär sig i skolansig i skolan elleri skolan eller collegemen om du inteom du inte hardu inte har lärtinte har lärt sighar lärt sig innebördenlärt sig innebörden avsig innebörden av vänskapdu verkligen havent lärtverkligen havent lärt sighavent lärt sig någontingvänskap är inte något manär inte något man lärinte något man lär signågot man lär sig iman lär sig i skolanlär sig i skolan ellersig i skolan eller collegemen om du inte harom du inte har lärtdu inte har lärt siginte har lärt sig innebördenhar lärt sig innebörden avlärt sig innebörden av vänskapdu verkligen havent lärt sigverkligen havent lärt sig någonting

Vänskap... är inte något man lär sig i skolan. Men om du inte har lärt sig innebörden av vänskap, du verkligen har inte lärt sig något.
vänskap-är-inte-något-man-lär-sig-i-skolan-men-om-inte-har-lärt-sig-innebörden-av-vänskap-verkligen-har-inte-lärt-sig-något
Det finns alltid något kvar att älska. Och om du inte har lärt sig att, är du inte lärt sig någonting.
det-finns-alltid-något-kvar-att-älska-och-om-inte-har-lärt-sig-att-är-inte-lärt-sig-någonting
Människor lär sig något varje dag, och många gånger är det att vad de lärt sig dagen innan var fel. -Bill Vaughan
människor-lär-sig-något-varje-dag-och-många-gånger-är-det-att-vad-de-lärt-sig-dagen-innan-var-fel
Den enda person som är utbildad är den som har lärt sig hur man lär sig och förändring.
den-enda-person-som-är-utbildad-är-den-som-har-lärt-sig-hur-man-lär-sig-och-förändring
Saker jag har lärt sig i skolan. Om läxor är studier eller läsa... du inte har någon läxor
saker-jag-har-lärt-sig-i-skolan-om-läxor-är-studier-eller-lä-inte-har-någon-läxor
Utbildning är vad som återstår när man har glömt allt han lärt sig i skolan. -Albert Einstein
utbildning-är-vad-som-återstår-när-man-har-glömt-allt-han-lärt-sig-i-skolan