Vänner kan hjälpa varandra en sann vän är någon som gör det möjligt att ha total frihet att vara sig själv och i synnerhet att känna eller inte känna


vänner-kan-hjälpa-varandra-sann-vän-är-någon-som-gör-det-möjligt-att-ha-total-frihet-att-vara-sig-själv-och-i-synnerhet-att-känna-eller-inte
vännerkanhjälpavarandrasannvänärnågonsomgrdetmjligtatthatotalfrihetvarasigsjälvochsynnerhetkännaellerintevänner kankan hjälpahjälpa varandravarandra enen sannsann vänvän ärär någonnågon somsom görgör detdet möjligtmöjligt attatt haha totaltotal frihetfrihet attatt varavara sigsig självsjälv ochoch ii synnerhetsynnerhet attatt kännakänna ellereller inteinte kännavänner kan hjälpakan hjälpa varandrahjälpa varandra envarandra en sannen sann vänsann vän ärvän är någonär någon somnågon som görsom gör detgör det möjligtdet möjligt attmöjligt att haatt ha totalha total frihettotal frihet attfrihet att varaatt vara sigvara sig självsig själv ochsjälv och ioch i synnerheti synnerhet attsynnerhet att kännaatt känna ellerkänna eller inteeller inte kännavänner kan hjälpa varandrakan hjälpa varandra enhjälpa varandra en sannvarandra en sann vänen sann vän ärsann vän är någonvän är någon somär någon som görnågon som gör detsom gör det möjligtgör det möjligt attdet möjligt att hamöjligt att ha totalatt ha total frihetha total frihet atttotal frihet att varafrihet att vara sigatt vara sig självvara sig själv ochsig själv och isjälv och i synnerhetoch i synnerhet atti synnerhet att kännasynnerhet att känna elleratt känna eller intekänna eller inte kännavänner kan hjälpa varandra enkan hjälpa varandra en sannhjälpa varandra en sann vänvarandra en sann vän ären sann vän är någonsann vän är någon somvän är någon som görär någon som gör detnågon som gör det möjligtsom gör det möjligt attgör det möjligt att hadet möjligt att ha totalmöjligt att ha total frihetatt ha total frihet attha total frihet att varatotal frihet att vara sigfrihet att vara sig självatt vara sig själv ochvara sig själv och isig själv och i synnerhetsjälv och i synnerhet attoch i synnerhet att kännai synnerhet att känna ellersynnerhet att känna eller inteatt känna eller inte känna

En sann vän är någon som gör det möjligt att ha total frihet att vara sig själv. Verklig kärlek är att låta en person vara som de verkligen är.
en-sann-vän-är-någon-som-gör-det-möjligt-att-ha-total-frihet-att-vara-sig-själv-verklig-kärlek-är-att-lå-person-vara-som-de-verkligen-är
En vän är någon som gör det möjligt att ha total frihet att vara sig själv. -Jim Morrison
en-vän-är-någon-som-gör-det-möjligt-att-ha-total-frihet-att-vara-sig-själv
En vän är någon som gör det möjligt att ha total frihet att vara dig själv. -Jim Morrison
en-vän-är-någon-som-gör-det-möjligt-att-ha-total-frihet-att-vara-dig-själv
En vän är någon som ger dig total frihet att vara sig själv
en-vän-är-någon-som-ger-dig-total-frihet-att-vara-sig-själv
Man måste känna jorden för att känna sig själv och känna igen sina värderingar... Gud gjort livet enklare. Det är mannen som försvårar det.
man-måste-känna-jorden-för-att-känna-sig-själv-och-känna-igen-sina-värderingar-gud-gjort-livet-enklare-det-är-mannen-som-försvårar-det
Känna någon hit eller dit som du kan känna det finns förståelse trots avstånd eller tankar uttryckt som kan göra livet en trädgård. -Goethe
känna-någon-hit-eller-dit-som-kan-känna-det-finns-förståelse-trots-avstånd-eller-tankar-uttryckt-som-kan-göra-livet-trädgård