Välj din make noggrant. Vara singel och känna sig ensam är bättre än att vara gift och känna sig ensam.


välj-din-make-noggrant-vara-singel-och-känna-sig-ensam-är-bättre-än-att-vara-gift-och-känna-sig-ensam
väljdinmakenoggrantvarasingelochkännasigensamärbättreänattvaragiftensamvälj dindin makemake noggrantvara singelsingel ochoch kännakänna sigsig ensamensam ärär bättrebättre änän attatt varavara giftgift ochoch kännakänna sigsig ensamvälj din makedin make noggrantvara singel ochsingel och kännaoch känna sigkänna sig ensamsig ensam ärensam är bättreär bättre änbättre än attän att varaatt vara giftvara gift ochgift och kännaoch känna sigkänna sig ensamvälj din make noggrantvara singel och kännasingel och känna sigoch känna sig ensamkänna sig ensam ärsig ensam är bättreensam är bättre änär bättre än attbättre än att varaän att vara giftatt vara gift ochvara gift och kännagift och känna sigoch känna sig ensamvara singel och känna sigsingel och känna sig ensamoch känna sig ensam ärkänna sig ensam är bättresig ensam är bättre änensam är bättre än attär bättre än att varabättre än att vara giftän att vara gift ochatt vara gift och kännavara gift och känna siggift och känna sig ensam

Det är mycket bättre att vara ensam än att göras för att känna sig ensam i en relation. -Bill Shipp
det-är-mycket-bättre-att-vara-ensam-än-att-göras-för-att-känna-sig-ensam-i-relation
Att vara ensam och känna sig ensam är olika saker. Vi försöker att dekorera oss rädd för alla lämnar vår sida. Detta är vad livet är.
att-vara-ensam-och-känna-sig-ensam-är-olika-saker-vi-försöker-att-dekorera-oss-rädd-för-alla-lämnar-vår-sida-detta-är-vad-livet-är
Du kan vara med någon och ändå känna sig ensam.
du-kan-vara-med-någon-och-ändå-känna-sig-ensam
Singel och känna sig ensam, ha lite tålamod, är ditt kärleksliv i vardande av Gud. För han är upptagen söker du rätt person.
singel-och-känna-sig-ensam-ha-lite-tålamod-är-ditt-kärleksliv-i-vardande-av-gud-för-han-är-upptagen-söker-rätt-person
Kan denna jul vara så speciell att du aldrig någonsin känna sig ensam igen och vara omgiven av nära och kära!
kan-denna-jul-vara-så-speciell-att-aldrig-någonsin-känna-sig-ensam-igen-och-vara-omgiven-av-nära-och-kära
Jag gillar tanken på att vara ensam. Jag gillar tanken på att ofta vara ensam i alla aspekter av mitt liv. Jag tycker om att känna sig ensam. Jag tycker om att behöva saker.
jag-gillar-tanken-på-att-vara-ensam-jag-gillar-tanken-på-att-ofta-vara-ensam-i-alla-aspekter-av-mitt-liv-jag-tycker-om-att-känna-sig-ensam-jag