Utbildning är fortfarande nyckeln till både ekonomiska och politiska inflytande.


utbildning-är-fortfarande-nyckeln-till-både-ekonomiska-och-politiska-inflytande
utbildningärfortfarandenyckelntillbådeekonomiskaochpolitiskainflytandeutbildning ärär fortfarandefortfarande nyckelnnyckeln tilltill bådebåde ekonomiskaekonomiska ochoch politiskapolitiska inflytandeutbildning är fortfarandeär fortfarande nyckelnfortfarande nyckeln tillnyckeln till bådetill både ekonomiskabåde ekonomiska ochekonomiska och politiskaoch politiska inflytandeutbildning är fortfarande nyckelnär fortfarande nyckeln tillfortfarande nyckeln till bådenyckeln till både ekonomiskatill både ekonomiska ochbåde ekonomiska och politiskaekonomiska och politiska inflytandeutbildning är fortfarande nyckeln tillär fortfarande nyckeln till bådefortfarande nyckeln till både ekonomiskanyckeln till både ekonomiska ochtill både ekonomiska och politiskabåde ekonomiska och politiska inflytande

Nyckeln till ett framgångsrikt ledarskap i dag är inflytande, inte myndigheten.
nyckeln-till-ett-framgångsrikt-ledarskap-i-dag-är-inflytande-inte-myndigheten
När allt kommer omkring, när världen ser till Amerika, ser de till oss eftersom vi är den mest framgångsrika politiska och ekonomiska experiment i mänsklighetens historia.
när-allt-kommer-omkring-när-världen-ser-till-amerika-ser-de-till-oss-eftersom-vi-är-den-mest-framgångsrika-politiska-och-ekonomiska-experiment-i
Utbildning är nyckeln. Men det är den typ av utbildning som vi lär som är nyckeln. Vi har inte det.
utbildning-är-nyckeln-men-det-är-den-typ-av-utbildning-som-vi-lär-som-är-nyckeln-vi-har-inte-det
Den globala ekonomiska utsikterna fortfarande bräcklig och osäker. Globala ekonomiska obalanser kvarstår och vi måste ta itu med dem eller risk framtida instabilitet.
den-globala-ekonomiska-utsikterna-fortfarande-bräcklig-och-osäker-globala-ekonomiska-obalanser-kvarstår-och-vi-måste-itu-med-dem-eller-risk
Nyckeln till utbildning är upplevelsen av skönhet.
nyckeln-till-utbildning-är-upplevelsen-av-skönhet
Nyckeln till en god relation är nyckeln. Ge mig tillbaka nyckeln. -Ronnie Edwards
nyckeln-till-god-relation-är-nyckeln-ge-mig-tillbaka-nyckeln