Uppvaktningen är äktenskap, som en mycket kvick prolog till en mycket tråkig spel.


uppvaktningen-är-äktenskap-som-mycket-kvick-prolog-till-mycket-tråkig-spel
uppvaktningenäräktenskapsommycketkvickprologtilltråkigspeluppvaktningen ärär äktenskapsom enen mycketmycket kvickkvick prologprolog tilltill enen mycketmycket tråkigtråkig speluppvaktningen är äktenskapsom en mycketen mycket kvickmycket kvick prologkvick prolog tillprolog till entill en mycketen mycket tråkigmycket tråkig spelsom en mycket kvicken mycket kvick prologmycket kvick prolog tillkvick prolog till enprolog till en myckettill en mycket tråkigen mycket tråkig spelsom en mycket kvick prologen mycket kvick prolog tillmycket kvick prolog till enkvick prolog till en mycketprolog till en mycket tråkigtill en mycket tråkig spel

Jag trodde äktenskap var något mycket tyst och mycket regelbunden och mycket borgerlig.Döende är en mycket tråkig, trista angelägenhet. Och mitt råd till dig är att ha något som helst att göra med det.Döden är en mycket tråkig, trist affär, och mitt råd till dig är att ha något som helst att göra med det.Jag har varit mycket nöjda, mycket rik, mycket vacker, mycket adulated, mycket känd och mycket olycklig.Jag börjar känna sig som så mycket av rockmusik är derivat och tråkig.Äktenskap, Sir, är mycket mer nödvändigt att en man än en kvinna; ty han är mycket mindre kan leverera sig med domestick bekvämligheter.