Upphovsmän vår konstitution innebar att vi skulle ha religionsfrihet, inte frihet från religion.


upphovsmän-vår-konstitution-innebar-att-vi-skulle-ha-religionsfrihet-inte-frihet-från-religion
upphovsmänvårkonstitutioninnebarattviskullehareligionsfrihetintefrihetfrånreligionupphovsmän vårvår konstitutionkonstitution innebarinnebar attatt vivi skulleskulle haha religionsfrihetinte frihetfrihet frånfrån religionupphovsmän vår konstitutionvår konstitution innebarkonstitution innebar attinnebar att viatt vi skullevi skulle haskulle ha religionsfrihetinte frihet frånfrihet från religionupphovsmän vår konstitution innebarvår konstitution innebar attkonstitution innebar att viinnebar att vi skulleatt vi skulle havi skulle ha religionsfrihetinte frihet från religionupphovsmän vår konstitution innebar attvår konstitution innebar att vikonstitution innebar att vi skulleinnebar att vi skulle haatt vi skulle ha religionsfrihet

Konstitutionen föreskriver religionsfrihet, inte frihet från religion.Har vi fruktar terrorism så mycket att vi kastar ut vår konstitution, och är vi ovilliga och rädda för att diskutera vår konstitution?Jag är känd för ett liv tillbringade i kampen för frihet, och frihet ingår religionsfrihet.Vår konstitution fungerar. Vår stora republik är en regering av lagar, inte av män.Den största välsignelsen av vår demokrati är frihet. Men i sista hand är vår enda frihet frihet att disciplinera oss själva.Samhällen kan inte gå vidare utan lag, och vår konstitution är hörnstenen i lagen och vår nationalförsamlingen är dess paraply och fästning.