Uppenbarligen är den enda rationella lösningen på ditt problem är självmord.


uppenbarligen-är-den-enda-rationella-lösningen-på-ditt-problem-är-självmord
uppenbarligenärdenendarationellalsningendittproblemsjälvmorduppenbarligen ärär denden endaenda rationellarationella lösningenlösningen påpå dittditt problemproblem ärär självmorduppenbarligen är denär den endaden enda rationellaenda rationella lösningenrationella lösningen pålösningen på dittpå ditt problemditt problem ärproblem är självmorduppenbarligen är den endaär den enda rationelladen enda rationella lösningenenda rationella lösningen pårationella lösningen på dittlösningen på ditt problempå ditt problem ärditt problem är självmorduppenbarligen är den enda rationellaär den enda rationella lösningenden enda rationella lösningen påenda rationella lösningen på dittrationella lösningen på ditt problemlösningen på ditt problem ärpå ditt problem är självmord

Ibland är den enda lösningen på ett problem är att acceptera det.Den enda skillnaden mellan ett problem och en lösning är att människor förstår lösningen.Problem efternamn är lösningen, fokusera på lösningen, då blir det inga problem!Att säga adjö är den svåraste lösningen av alla problem. Men ibland är det det enda valet har vi.Döden är lösningen på alla problem. Ingen människa - inga problem.Den enklaste lösningen på de flesta ekonomiska problem är att spendera mindre.