Under alla tal som är bra för allt det ligger en tystnad som är bättre, är tystnad djupt som Eternity tal är grunt som Time.


under-alla-tal-som-är-bra-för-allt-det-ligger-tystnad-som-är-bättre-är-tystnad-djupt-som-eternity-tal-är-grunt-som-time
underallatalsomärbrafralltdetliggertystnadbättredjupteternitygrunttimeunder allaalla taltal somsom ärär brabra förför alltallt detdet liggerligger enen tystnadtystnad somsom ärär bättreär tystnadtystnad djuptdjupt somsom eternityeternity taltal ärär gruntgrunt somsom timeunder alla talalla tal somtal som ärsom är braär bra förbra för alltför allt detallt det liggerdet ligger enligger en tystnaden tystnad somtystnad som ärsom är bättreär tystnad djupttystnad djupt somdjupt som eternitysom eternity taleternity tal ärtal är gruntär grunt somgrunt som timeunder alla tal somalla tal som ärtal som är brasom är bra förär bra för alltbra för allt detför allt det liggerallt det ligger endet ligger en tystnadligger en tystnad somen tystnad som ärtystnad som är bättreär tystnad djupt somtystnad djupt som eternitydjupt som eternity talsom eternity tal äreternity tal är grunttal är grunt somär grunt som timeunder alla tal som äralla tal som är bratal som är bra försom är bra för alltär bra för allt detbra för allt det liggerför allt det ligger enallt det ligger en tystnaddet ligger en tystnad somligger en tystnad som ären tystnad som är bättreär tystnad djupt som eternitytystnad djupt som eternity taldjupt som eternity tal ärsom eternity tal är grunteternity tal är grunt somtal är grunt som time

Tystnad är lika djup som evighet, tal ett grunt som tid.
tystnad-är-lika-djup-som-evighet-tal-ett-grunt-som-tid
Tystnad är lika djup som evighet; tal, ytlig som tid. -Thomas Carlyle
tystnad-är-lika-djup-som-evighet-tal-ytlig-som-tid
En vis sak är aktuell tystnad, och bättre än något tal -Plutarchos
en-vis-sak-är-aktuell-tystnad-och-bättre-än-något-tal
Tystnad i rätt säsongen är vishet, och bättre än något tal.
tystnad-i-rätt-säsongen-är-vishet-och-bättre-än-något-tal
Tystnad är också tal -Ordspråk
tystnad-är-också-tal