Tystnad och leenden är två kraftfulla verktyg. Smile är sättet att lösa många problem och tystnad är sättet att undvika många problem


tystnad-och-leenden-är-två-kraftfulla-verktyg-smile-är-sättet-att-lö-många-problem-och-tystnad-är-sättet-att-undvika-många-problem
tystnadochleendenärtvåkraftfullaverktygsmilesättetattlsamångaproblemtystnadundvikatystnad ochoch leendenleenden ärär tvåtvå kraftfullakraftfulla verktygsmile ärär sättetsättet attatt lösalösa mångamånga problemproblem ochoch tystnadtystnad ärär sättetsättet attatt undvikaundvika mångamånga problemtystnad och leendenoch leenden ärleenden är tvåär två kraftfullatvå kraftfulla verktygsmile är sättetär sättet attsättet att lösaatt lösa mångalösa många problemmånga problem ochproblem och tystnadoch tystnad ärtystnad är sättetär sättet attsättet att undvikaatt undvika mångaundvika många problemtystnad och leenden äroch leenden är tvåleenden är två kraftfullaär två kraftfulla verktygsmile är sättet attär sättet att lösasättet att lösa mångaatt lösa många problemlösa många problem ochmånga problem och tystnadproblem och tystnad äroch tystnad är sättettystnad är sättet attär sättet att undvikasättet att undvika mångaatt undvika många problemtystnad och leenden är tvåoch leenden är två kraftfullaleenden är två kraftfulla verktygsmile är sättet att lösaär sättet att lösa mångasättet att lösa många problematt lösa många problem ochlösa många problem och tystnadmånga problem och tystnad ärproblem och tystnad är sättetoch tystnad är sättet atttystnad är sättet att undvikaär sättet att undvika mångasättet att undvika många problem

Le lösa många problem och tystnad undvika många problem -Ritu Ghatourey
le-lö-många-problem-och-tystnad-undvika-många-problem
Någon tystnad är inte deras svaghet. Ibland är det sättet att undvika många problem. -Anurag Prakash Ray
någon-tystnad-är-inte-deras-svaghet-ibland-är-det-sättet-att-undvika-många-problem
Framgångsrika människor har två saker på sina läppar. Tystnad och LEENDE. Ett leende att lösa problem och tystnad för att undvika problem.
framgångsrika-människor-har-två-saker-på-sina-läppar-tystnad-och-leende-ett-leende-att-lö-problem-och-tystnad-för-att-undvika-problem
Ett löst problem skapar två nya problem, och det bästa receptet för lyckligt liv är inte att lösa några fler problem än du måste. -Russell Baker
ett-löst-problem-skapar-två-nya-problem-och-det-bästa-receptet-för-lyckligt-liv-är-inte-att-lö-några-fler-problem-än-måste
Låta ditt sinne spel är det bästa sättet att lösa problem.
lå-ditt-sinne-spel-är-det-bästa-sättet-att-lö-problem
Här kommer vi att lösa med lagar och dollar, problem som alltför många människor runt om i världen fortfarande måste lösa med våld och inbördeskrig.
här-kommer-vi-att-lö-med-lagar-och-dollar-problem-som-alltför-många-människor-runt-om-i-världen-fortfarande-måste-lö-med-våld-och