Tro sätter oss i ett tillstånd av förtroende i saker som inte sett men redan är.


tro-sätter-oss-i-ett-tillstånd-av-förtroende-i-saker-som-inte-sett-men-redan-är
geraldine vermaaktrosätterossetttillståndavfrtroendesakersomintesettmenredanärtro sättersätter ossoss ii ettett tillståndtillstånd avav förtroendeförtroende ii sakersaker somsom inteinte settsett menmen redanredan ärtro sätter osssätter oss ioss i etti ett tillståndett tillstånd avtillstånd av förtroendeav förtroende iförtroende i sakeri saker somsaker som intesom inte settinte sett mensett men redanmen redan ärtro sätter oss isätter oss i ettoss i ett tillståndi ett tillstånd avett tillstånd av förtroendetillstånd av förtroende iav förtroende i sakerförtroende i saker somi saker som intesaker som inte settsom inte sett meninte sett men redansett men redan ärtro sätter oss i ettsätter oss i ett tillståndoss i ett tillstånd avi ett tillstånd av förtroendeett tillstånd av förtroende itillstånd av förtroende i sakerav förtroende i saker somförtroende i saker som intei saker som inte settsaker som inte sett mensom inte sett men redaninte sett men redan är

Sanningen är redan framför oss. Wise kommer att tro, men andra är förblindade av tro.Oss, förtroende, ett par saker jag kan inte stava utan UOm vi väljer att tro tvivel, då vi har redan förlorat! Du måste jaga din dröm som du aldrig har sett hinder.Tron är ett tillstånd av öppenhet eller förtroende.Förtroende är en vana som kan utvecklas genom att agera som om du redan haft förtroende du vill ha.En fågel som sitter på ett träd är aldrig rädd för gren bryta eftersom hennes förtroende är inte i branschen, men i sina egna vingar tro på dig själv