Tre stora väsentligheter till lycka i detta liv är något att göra, något att älska och något att hoppas på.


tre-stora-väsentligheter-till-lycka-i-detta-liv-är-något-att-göra-något-att-älska-och-något-att-hoppas-på
trestoraväsentlighetertilllyckadettalivärnågotattgraälskaochhoppastre storastora väsentligheterväsentligheter tilltill lyckalycka ii dettadetta livliv ärär någotnågot attatt göranågot attatt älskaälska ochoch någotnågot attatt hoppashoppas påtre stora väsentligheterstora väsentligheter tillväsentligheter till lyckatill lycka ilycka i dettai detta livdetta liv ärliv är någotär något attnågot att göranågot att älskaatt älska ochälska och någotoch något attnågot att hoppasatt hoppas påtre stora väsentligheter tillstora väsentligheter till lyckaväsentligheter till lycka itill lycka i dettalycka i detta livi detta liv ärdetta liv är någotliv är något attär något att göranågot att älska ochatt älska och någotälska och något attoch något att hoppasnågot att hoppas påtre stora väsentligheter till lyckastora väsentligheter till lycka iväsentligheter till lycka i dettatill lycka i detta livlycka i detta liv äri detta liv är någotdetta liv är något attliv är något att göranågot att älska och någotatt älska och något attälska och något att hoppasoch något att hoppas på

Den stora avgörande för lycka i det här livet är något att göra, något att älska och något att hoppas på. -Joseph Addison
den-stora-avgörande-för-lycka-i-det-här-livet-är-något-att-göra-något-att-älska-och-något-att-hoppas-på
De tre stora väsentligheter att uppnå något värt mödan är. Hårt arbete, stick-till-renskraften och sunt förnuft
de-tre-stora-väsentligheter-att-uppnå-något-värt-mödan-är-hårt-arbete-stick-till-renskraften-och-sunt-förnuft
Grand dragen i lycka är: något att göra, något att älska och något att hoppas på -Allan K Chalmers
grand-dragen-i-lycka-är-något-att-göra-något-att-älska-och-något-att-hoppas-på
De stora väsentliga i livet är något att göra, något att älska, något att hoppas på. -Santanu Mishra
de-stora-väsentliga-i-livet-är-något-att-göra-något-att-älska-något-att-hoppas-på
De tre stora väsentligheter att uppnå något värt mödan är först, hårt arbete, andra, stick-till-renskraft; tredje, sunt förnuft. -Thomas Alva Edison
de-tre-stora-väsentligheter-att-uppnå-något-värt-mödan-är-först-hårt-arbete-andra-stick-till-renskraft-tredje-sunt-förnuft
De säger att en person behöver bara tre saker att vara riktigt lycklig i denna värld: någon att älska, något att göra, och något att hoppas på.
de-säger-att-person-behöver-bara-tre-saker-att-vara-riktigt-lycklig-i-denna-värld-någon-att-älska-något-att-göra-och-något-att-hoppas-på