Tja, kan du inte försöka att nå framgång av något slag i den här branschen utan att acceptera att det kommer att bli en baksida till det


tja-kan-inte-försöka-att-nå-framgång-av-något-slag-i-den-här-branschen-utan-att-acceptera-att-det-kommer-att-bli-baksida-till-det
tjakanintefrskaattframgångavnågotslagdenhärbranschenutanaccepteradetkommerblibaksidatillkan dudu inteinte försökaförsöka attatt nånå framgångframgång avav någotnågot slagslag ii denden härhär branschenbranschen utanutan attatt accepteraacceptera attatt detdet kommerkommer attatt blibli enen baksidabaksida tilltill detkan du intedu inte försökainte försöka attförsöka att nåatt nå framgångnå framgång avframgång av någotav något slagnågot slag islag i deni den härden här branschenhär branschen utanbranschen utan attutan att accepteraatt acceptera attacceptera att detatt det kommerdet kommer attkommer att bliatt bli enbli en baksidaen baksida tillbaksida till detkan du inte försökadu inte försöka attinte försöka att nåförsöka att nå framgångatt nå framgång avnå framgång av någotframgång av något slagav något slag inågot slag i denslag i den häri den här branschenden här branschen utanhär branschen utan attbranschen utan att accepterautan att acceptera attatt acceptera att detacceptera att det kommeratt det kommer attdet kommer att blikommer att bli enatt bli en baksidabli en baksida tillen baksida till detkan du inte försöka attdu inte försöka att nåinte försöka att nå framgångförsöka att nå framgång avatt nå framgång av någotnå framgång av något slagframgång av något slag iav något slag i dennågot slag i den härslag i den här branscheni den här branschen utanden här branschen utan atthär branschen utan att accepterabranschen utan att acceptera attutan att acceptera att detatt acceptera att det kommeracceptera att det kommer attatt det kommer att blidet kommer att bli enkommer att bli en baksidaatt bli en baksida tillbli en baksida till det

Jag kommer aldrig att göra en annan TV-serie. Det kunde inte topp I Love Lucy, och jag skulle vara dumt att försöka. I den här branschen, måste du veta när du ska gå av
jag-kommer-aldrig-att-göra-annan-tv-serie-det-kunde-inte-topp-i-love-lucy-och-jag-skulle-vara-dumt-att-försöka-i-den-här-branschen-måste-veta
Tja, det finns olika nyanser av Hollywood, säker. Jag menar, jag arbetar i den här branschen, men jag är inte Hollywood.
tja-det-finns-olika-nyanser-av-hollywood-säker-jag-menar-jag-arbetar-i-den-här-branschen-men-jag-är-inte-hollywood
Om du kan mäta framgång i den här branschen baserat på lycka ensam jag känner att jag har drabbats lotteriet.
om-kan-mä-framgång-i-den-här-branschen-baserat-på-lycka-ensam-jag-känner-att-jag-har-drabbats-lotteriet
Jag tror att det skulle vara svårt att gå avståndet i den här branschen utan humor.
jag-tror-att-det-skulle-vara-svårt-att-gå-avståndet-i-den-här-branschen-utan-humor
Lyssna, om det finns ett bergsäkert regel som jag har lärt mig i den här branschen är det att jag inte vet något om den mänskliga naturen
lyssna-om-det-finns-ett-bergsäkert-regel-som-jag-har-lärt-mig-i-den-här-branschen-är-det-att-jag-inte-vet-något-om-den-mänskliga-naturen
Det kan vara svårt i den här branschen, särskilt när du är mycket unga, att räkna ut vem du kan och inte kan lita på.
det-kan-vara-svårt-i-den-här-branschen-särskilt-när-är-mycket-unga-att-räkna-ut-vem-kan-och-inte-kan-lita-på