Tills du vet ditt värde du kommer att fortsätta att söka andras godkännande bara för att må bra.


tills-vet-ditt-värde-kommer-att-fortsätta-att-söka-andras-godkännande-bara-för-att-må-bra
sonya parkertillsvetdittvärdekommerattfortsättaskaandrasgodkännandebarafrbratills dudu vetvet dittditt värdevärde dudu kommerkommer attatt fortsättafortsätta attatt sökaandras godkännandegodkännande barabara förför attatt måmå bratills du vetdu vet dittvet ditt värdeditt värde duvärde du kommerdu kommer attkommer att fortsättaatt fortsätta attfortsätta att sökaatt söka andrassöka andras godkännandeandras godkännande baragodkännande bara förbara för attför att måatt må bratills du vet dittdu vet ditt värdevet ditt värde duditt värde du kommervärde du kommer attdu kommer att fortsättakommer att fortsätta attatt fortsätta att sökafortsätta att söka andrasatt söka andras godkännandesöka andras godkännande baraandras godkännande bara förgodkännande bara för attbara för att måför att må bratills du vet ditt värdedu vet ditt värde duvet ditt värde du kommerditt värde du kommer attvärde du kommer att fortsättadu kommer att fortsätta attkommer att fortsätta att sökaatt fortsätta att söka andrasfortsätta att söka andras godkännandeatt söka andras godkännande barasöka andras godkännande bara förandras godkännande bara för attgodkännande bara för att måbara för att må bra

Jag är klar med att försöka att söka andras godkännande. Härifrån nu dess bara mig och godkänna mig. Jag är klar.Damer vet ditt värde, inte någonsin kommer Tänk när du arbetar, för i slutändan, ditt värde för ditt företag kommer inte bara att lösa problem, men också att förutse demLämnar tar styrka, självrespekt, självkärlek och att veta ditt värde. Utan ovanstående du kommer att fortsätta att stå ut med sin respektlöshet.Rätt person kommer att veta ditt värde, och de kommer inte att avvisa dig eller agera som om du inte är tillräckligt bra för dem.Evolution kommer att fortsätta att hitta felande länkar tills alla kommer att vara fel för vi fortfarande kommer att fråga hur vi kom hit.