Tid, som livet självt, har ingen inneboende mening. Vi ger vår egen mening och då att livet.


tid-som-livet-självt-har-ingen-inneboende-mening-vi-ger-vår-egen-mening-och-då-att-livet
jonathan lockwood huietidsomlivetsjälvtharingeninneboendemeningvigervåregenmeningochattlivetsom livetlivet självthar ingeningen inneboendeinneboende meningvi gerger vårvår egenegen meningmening ochoch dådå attatt livetsom livet självthar ingen inneboendeingen inneboende meningvi ger vårger vår egenvår egen meningegen mening ochmening och dåoch då attdå att livethar ingen inneboende meningvi ger vår egenger vår egen meningvår egen mening ochegen mening och dåmening och då attoch då att livetvi ger vår egen meningger vår egen mening ochvår egen mening och dåegen mening och då attmening och då att livet

Det finns ingen mening med livet förutom mening man ger sitt liv genom utvecklandet av sina befogenheter.Vår egen fysiska kropp har en visdom som vi som bor i kroppen saknar. Vi ger det order som gör ingen mening.Syftet är vad som ger livet en mening.Det finns ingen mening med livet, det är ingenting som kan definieras. Det är en fråga om att skriva din egen definition.Varje liv har en mening och om jag bara roar mig, får jag mindre tid att ta reda på, uppnå eller genomföra det som är min mening.Mirakler, i den mening fenomen vi kan inte förklara, omger oss på varje hand: livet självt är mirakel mirakel.