Tepmtation är vanligt att man men vi bör inte låta oss dras på det. Fråga alltid om Guds hjälp att vinna över denna synd.


tepmtation-är-vanligt-att-man-men-vi-bör-inte-lå-oss-dras-på-det-fråga-alltid-om-guds-hjälp-att-vinna-över-denna-synd
innah delos angelestepmtationärvanligtattmanmenvibrintelåtaossdrasdetfrågaalltidomgudshjälpvinnaverdennasyndtepmtation ärär vanligtvanligt attatt manman menmen vivi börbör inteinte låtalåta ossoss drasdras påpå detfråga alltidalltid omom gudsguds hjälphjälp attatt vinnavinna överöver dennadenna syndtepmtation är vanligtär vanligt attvanligt att manatt man menman men vimen vi börvi bör intebör inte låtainte låta osslåta oss drasoss dras pådras på detfråga alltid omalltid om gudsom guds hjälpguds hjälp atthjälp att vinnaatt vinna övervinna över dennaöver denna syndtepmtation är vanligt attär vanligt att manvanligt att man menatt man men viman men vi börmen vi bör intevi bör inte låtabör inte låta ossinte låta oss draslåta oss dras påoss dras på detfråga alltid om gudsalltid om guds hjälpom guds hjälp attguds hjälp att vinnahjälp att vinna överatt vinna över dennavinna över denna syndtepmtation är vanligt att manär vanligt att man menvanligt att man men viatt man men vi börman men vi bör intemen vi bör inte låtavi bör inte låta ossbör inte låta oss drasinte låta oss dras pålåta oss dras på detfråga alltid om guds hjälpalltid om guds hjälp attom guds hjälp att vinnaguds hjälp att vinna överhjälp att vinna över dennaatt vinna över denna synd

Det är en fråga om synd att fåglarna på morgonen bör vara vaken tidigare än du.
det-är-fråga-om-synd-att-fåglarna-på-morgonen-bör-vara-vaken-tidigare-än
I denna värld av synd och sorg finns det alltid något att vara tacksamma för så för mig, jag gläds över att jag inte är en republikan.
i-denna-värld-av-synd-och-sorg-finns-det-alltid-något-att-vara-tacksamma-för-så-för-mig-jag-gläds-över-att-jag-inte-är-republikan
Det är inte Guds vilja bara att vi ska vara glada, men att vi bör göra oss lyckliga.
det-är-inte-guds-vilja-bara-att-vi-ska-vara-glada-men-att-vi-bör-göra-oss-lyckliga
Det kan tyckas märkligt att alla män ska våga fråga en rättvis Guds hjälp i vrida sitt bröd från svett andra mäns ansikten -Abraham Lincoln
det-kan-tyckas-märkligt-att-alla-män-ska-våga-fråga-rättvis-guds-hjälp-i-vrida-sitt-bröd-från-svett-andra-mäns-ansikten
Ta alltid din körkort pic STONED, så när du får dras över, kommer polisen tror att du alltid ser ut som
ta-alltid-din-körkort-pic-stoned-så-när-får-dras-över-kommer-polisen-tror-att-alltid-ser-ut-som
Håll be och slåss. Med Guds hjälp och din inre styrka du kommer att göra det genom denna. -Sonya Parker
håll-be-och-slåss-med-guds-hjälp-och-din-inre-styrka-kommer-att-göra-det-genom-denna