Tack kära mor alltid titta på min rygg och ge mig rätt råd. Jag kommer alltid att räkna med er. Glad morsdag. Jag älskar dig!


tack-kära-mor-alltid-titta-på-min-rygg-och-ge-mig-rätt-råd-jag-kommer-alltid-att-räkna-med-er-glad-morsdag-jag-älskar-dig
tackkäramoralltidtittaminryggochgemigrättrådjagkommeratträknamedergladmorsdagälskardigtack kärakära moralltid tittatitta påpå minmin ryggrygg ochoch gege migmig rätträtt rådjag kommerkommer alltidalltid attatt räknaräkna medmed erglad morsdagjag älskarälskar digtack kära morkära mor alltidmor alltid tittaalltid titta påtitta på minpå min ryggmin rygg ochrygg och geoch ge migge mig rättmig rätt rådjag kommer alltidkommer alltid attalltid att räknaatt räkna medräkna med erjag älskar digtack kära mor alltidkära mor alltid tittamor alltid titta påalltid titta på mintitta på min ryggpå min rygg ochmin rygg och gerygg och ge migoch ge mig rättge mig rätt rådjag kommer alltid attkommer alltid att räknaalltid att räkna medatt räkna med ertack kära mor alltid tittakära mor alltid titta påmor alltid titta på minalltid titta på min ryggtitta på min rygg ochpå min rygg och gemin rygg och ge migrygg och ge mig rättoch ge mig rätt rådjag kommer alltid att räknakommer alltid att räkna medalltid att räkna med er

Glad morsdag! De saker en mor kommer att göra för sina barn. Alla kvinnor bör behandlas som en drottning. Denna dag är för dig så glad!
glad-morsdag-de-saker-mor-kommer-att-göra-för-sina-barn-alla-kvinnor-bör-behandlas-som-drottning-denna-dag-är-för-dig-så-glad
Glad morsdag! Må Gud ge en särskild välsignelse för alla mödrar och de med älskande hjärta och själ av en mor!
glad-morsdag-må-gud-ge-särskild-välsignelse-för-alla-mödrar-och-de-med-älskande-hjärta-och-själ-av-mor
Jag kan designa en kollektion i en dag och jag alltid gör, för jag har alltid fått en belastning av italienarna på min rygg, stönade att det är sent.
jag-kan-designa-kollektion-i-dag-och-jag-alltid-gör-för-jag-har-alltid-fått-belastning-av-italienarna-på-min-rygg-stönade-att-det-är-sent
Jag hatar dig, men du var alltid där för mig att inte göra mig löjlig. Jag uppskattar vad du gjorde för mig. Tack Auto Rätt.
jag-hatar-dig-men-var-alltid-där-för-mig-att-inte-göra-mig-löjlig-jag-uppskattar-vad-gjorde-för-mig-tack-auto-rätt
Älska mig eller hata mig, båda är till min fördel. Om du älskar mig, kommer jag alltid att vara i ditt hjärta. Om du hatar mig, kommer jag alltid att vara i ditt sinne.
Älska-mig-eller-hata-mig-båda-är-till-min-fördel-om-älskar-mig-kommer-jag-alltid-att-vara-i-ditt-hjärta-om-hatar-mig-kommer-jag-alltid-att
Älska mig eller hata mig, båda är till min fördel. Om du älskar mig, kommer jag alltid att vara i ditt hjärta, om du hatar mig, kommer jag alltid att vara i ditt sinne.
Älska-mig-eller-hata-mig-båda-är-till-min-fördel-om-älskar-mig-kommer-jag-alltid-att-vara-i-ditt-hjärta-om-hatar-mig-kommer-jag-alltid-att