Tänk när du arbetar, för i slutändan, ditt värde för ditt företag kommer inte bara att lösa problem, men också att förutse dem


tänk-när-arbetar-för-i-slutändan-ditt-värde-för-ditt-företag-kommer-inte-bara-att-lö-problem-men-också-att-förutse-dem
tom lehrertänknärarbetarfrslutändandittvärdefretagkommerintebaraattlsaproblemmenocksåfrutsedemtänk närnär dudu arbetarför ii slutändanditt värdevärde förför dittditt företagföretag kommerkommer inteinte barabara attatt lösalösa problemmen ocksåockså attatt förutseförutse demtänk när dunär du arbetarför i slutändanditt värde förvärde för dittför ditt företagditt företag kommerföretag kommer intekommer inte barainte bara attbara att lösaatt lösa problemmen också attockså att förutseatt förutse demtänk när du arbetarditt värde för dittvärde för ditt företagför ditt företag kommerditt företag kommer inteföretag kommer inte barakommer inte bara attinte bara att lösabara att lösa problemmen också att förutseockså att förutse demditt värde för ditt företagvärde för ditt företag kommerför ditt företag kommer inteditt företag kommer inte baraföretag kommer inte bara attkommer inte bara att lösainte bara att lösa problemmen också att förutse dem

Älskar ditt jobb, men inte älskar ditt företag eftersom du kanske inte vet när ditt företag stannar älska dig.Det bästa sättet att lösa problemen är att förutse dem innan de slutligen bli problem.De flesta människor bara värde vad de arbetar för, inte människor respekterar saker när de lämnas till dem.I slutändan, som du väljer att vara i ett förhållande med och vad du gör i ditt sovrum är ditt företag.Storleken på ditt problem är ingenting jämfört med din förmåga att lösa dem. Genom att överskatta dina problem, underskatta dig självRätt person kommer att veta ditt värde, och de kommer inte att avvisa dig eller agera som om du inte är tillräckligt bra för dem.