Svartsjuka är uppfödd i tvivel. När dessa tvivel förvandlas till visshet, sedan antingen upphör eller stängs absolut vansinne passionen


svartsjuka-är-uppfödd-i-tvivel-när-dessa-tvivel-förvandlas-till-visshet-sedan-antingen-upphör-eller-stängs-absolut-vansinne-passionen
svartsjukaäruppfddtvivelnärdessatvivelfrvandlastillvisshetsedanantingenupphrellerstängsabsolutvansinnepassionensvartsjuka ärär uppfödduppfödd ii tvivelnär dessadessa tviveltvivel förvandlasförvandlas tilltill visshetsedan antingenantingen upphörupphör ellereller stängsstängs absolutabsolut vansinnevansinne passionensvartsjuka är uppföddär uppfödd iuppfödd i tvivelnär dessa tviveldessa tvivel förvandlastvivel förvandlas tillförvandlas till visshetsedan antingen upphörantingen upphör ellerupphör eller stängseller stängs absolutstängs absolut vansinneabsolut vansinne passionensvartsjuka är uppfödd iär uppfödd i tvivelnär dessa tvivel förvandlasdessa tvivel förvandlas tilltvivel förvandlas till visshetsedan antingen upphör ellerantingen upphör eller stängsupphör eller stängs absoluteller stängs absolut vansinnestängs absolut vansinne passionensvartsjuka är uppfödd i tvivelnär dessa tvivel förvandlas tilldessa tvivel förvandlas till visshetsedan antingen upphör eller stängsantingen upphör eller stängs absolutupphör eller stängs absolut vansinneeller stängs absolut vansinne passionen

Svartsjuka bor på tvivel. Det blir galenskap eller upphör helt så snart vi passerar från tvivel till visshet.Om en man börjar med visshet skall han sluta i tvivel, men om han nöjer att börja med tvivel, skall han sluta i visshet.Om en man börjar med visshet skall han sluta i tvivel: men om han kommer att nöja sig med att börja med tvivel, skall han sluta i visshet.Svartsjuka flöden vid misstanke, och det förvandlas till ilska eller det slutar så snart vi passerar från misstanke till visshetKärlek är svagast när det finns mer tvivel än förtroende, men kärleken är starkast när vi lär oss att lita trots tvivel.Jag absolut, absolut, positivt, utan tvekan, kravlöst, bortom allt tvivel, villkorslöst, kär i dig.