Stänga av datorn och sedan inse att du behöver det igen...


stänga-av-datorn-och-sedan-inse-att-behöver-det-igen
stängaavdatornochsedaninseattbehverdetigenstänga avav datorndatorn ochoch sedansedan inseinse attatt dudu behöverbehöver detdet igenstänga av datornav datorn ochdatorn och sedanoch sedan insesedan inse attinse att duatt du behöverdu behöver detbehöver det igenstänga av datorn ochav datorn och sedandatorn och sedan inseoch sedan inse attsedan inse att duinse att du behöveratt du behöver detdu behöver det igenstänga av datorn och sedanav datorn och sedan insedatorn och sedan inse attoch sedan inse att dusedan inse att du behöverinse att du behöver detatt du behöver det igen

Stänga av datorn och inse att du behöver den igen.Inte komma in i mitt rum, och sedan lämna utan att stänga dörren.Datorn behöver inte vara det första du ser på morgonen och det sista du ser på natten.Lovers behöver veta hur man förlorar sig och sedan hur man hittar sig igen.Det är aldrig alltför lätt att börja om igen. Allt du behöver ha är stora förhoppningar att starta igen.Jag hatar när mina föräldrar lät mig aldrig gå någonstans och sedan frågar mig varför jag alltid på datorn.