Spegeln reflekterar bilden men din själ återspeglar din skönhet i varje blick varje riva varje leende din sanna natur lyser igenom


spegeln-reflekterar-bilden-men-din-själ-återspeglar-din-skönhet-i-varje-blick-varje-riva-varje-leende-din-sanna-natur-lyser-igenom
spegelnreflekterarbildenmendinsjälåterspeglarsknhetvarjeblickrivaleendesannanaturlyserigenomspegeln reflekterarreflekterar bildenbilden menmen dindin själsjäl återspeglaråterspeglar dindin skönhetskönhet ii varjevarje blickblick varjevarje rivariva varjevarje leendeleende dindin sannasanna naturnatur lyserlyser igenomspegeln reflekterar bildenreflekterar bilden menbilden men dinmen din själdin själ återspeglarsjäl återspeglar dinåterspeglar din skönhetdin skönhet iskönhet i varjei varje blickvarje blick varjeblick varje rivavarje riva varjeriva varje leendevarje leende dinleende din sannadin sanna natursanna natur lysernatur lyser igenomspegeln reflekterar bilden menreflekterar bilden men dinbilden men din själmen din själ återspeglardin själ återspeglar dinsjäl återspeglar din skönhetåterspeglar din skönhet idin skönhet i varjeskönhet i varje blicki varje blick varjevarje blick varje rivablick varje riva varjevarje riva varje leenderiva varje leende dinvarje leende din sannaleende din sanna naturdin sanna natur lysersanna natur lyser igenomspegeln reflekterar bilden men dinreflekterar bilden men din själbilden men din själ återspeglarmen din själ återspeglar dindin själ återspeglar din skönhetsjäl återspeglar din skönhet iåterspeglar din skönhet i varjedin skönhet i varje blickskönhet i varje blick varjei varje blick varje rivavarje blick varje riva varjeblick varje riva varje leendevarje riva varje leende dinriva varje leende din sannavarje leende din sanna naturleende din sanna natur lyserdin sanna natur lyser igenom

Tillit till Gud i varje test som han sätter dig igenom, för varje tillfälle du går igenom skärper din relation med honom.
tillit-till-gud-i-varje-test-som-han-sätter-dig-igenom-för-varje-tillfälle-går-igenom-skärper-din-relation-med-honom
Walk varken snabbare eller långsammare än din egen själ. Eftersom det är din själ som lär dig nyttan av varje steg du tar.
walk-varken-snabbare-eller-långsammare-än-din-egen-själ-eftersom-det-är-din-själ-som-lär-dig-nyttan-av-varje-steg-tar
Käre vän stand tall och stolt sjunka dina rötter djupt i jorden reflekterar ljuset av din egen sanna natur tänka långsiktigt gå ut på en lem
käre-vän-stand-tall-och-stolt-sjunka-dina-rötter-djupt-i-jorden-reflekterar-ljuset-av-din-egen-sanna-natur-tänka-långsiktigt-gå-ut-på-lem
Jag älskar dig. Jag kan inte se ditt leende eller hålla din hand; men jag hör din röst. och varje ord du talar gör mig att bli kär i dig igen.
jag-älskar-dig-jag-kan-inte-se-ditt-leende-eller-hålla-din-hand-men-jag-hör-din-röst-och-varje-ord-talar-gör-mig-att-bli-kär-i-dig-igen
Varje flicka behöver veta att det är okej att investera i din yttre skönhet men inre skönhet behov fungerar också. Balans och måttlighet är nyckeln.
varje-flicka-behöver-veta-att-det-är-okej-att-investera-i-din-yttre-skönhet-men-inre-skönhet-behov-fungerar-också-balans-och-måttlighet-är
Karaktär utvecklas i strömmen av kamp och motgångar. Karaktär är grunden för din inre skönhet som återspeglar din personlighet. -Anil Sinha
karaktär-utvecklas-i-strömmen-av-kamp-och-motgångar-karaktär-är-grunden-för-din-inre-skönhet-som-återspeglar-din-personlighet