Smutsen alltid kommer ut i tvätten, men fläckarna aldrig få bort och jag inte ens tala om tvätt.


smutsen-alltid-kommer-ut-i-tvätten-men-fläckarna-aldrig-få-bort-och-jag-inte-ens-tala-om-tvätt
smutsenalltidkommeruttvättenmenfläckarnaaldrigbortochjaginteenstalaomtvättsmutsen alltidalltid kommerkommer utut ii tvättenmen fläckarnafläckarna aldrigaldrig fåfå bortbort ochoch jagjag inteinte ensens talatala omom tvättsmutsen alltid kommeralltid kommer utkommer ut iut i tvättenmen fläckarna aldrigfläckarna aldrig fåaldrig få bortfå bort ochbort och jagoch jag intejag inte ensinte ens talaens tala omtala om tvättsmutsen alltid kommer utalltid kommer ut ikommer ut i tvättenmen fläckarna aldrig fåfläckarna aldrig få bortaldrig få bort ochfå bort och jagbort och jag inteoch jag inte ensjag inte ens talainte ens tala omens tala om tvättsmutsen alltid kommer ut ialltid kommer ut i tvättenmen fläckarna aldrig få bortfläckarna aldrig få bort ochaldrig få bort och jagfå bort och jag intebort och jag inte ensoch jag inte ens talajag inte ens tala ominte ens tala om tvätt

Jag ska gå bort och han kommer inte ens märker. Varför? Eftersom han såg mig aldrig stå där i första hand.
jag-ska-gå-bort-och-han-kommer-inte-ens-märker-varför-eftersom-han-såg-mig-aldrig-stå-där-i-första-hand
Jag älskar att göra min tvätt och hitta pengar som jag inte ens visste att jag hade.
jag-älskar-att-göra-min-tvätt-och-hitta-pengar-som-jag-inte-ens-visste-att-jag-hade
Det kommer alltid att finnas en låt i vår spellista som vi alltid hoppa, men aldrig ta bort
det-kommer-alltid-att-finnas-låt-i-vår-spellista-som-vi-alltid-hoppa-men-aldrig-bort
Vi är systrar. Vi kommer alltid att vara sisters.Our skillnader kan aldrig gå bort, men varken för mig, kommer vår sång. -Elizabeth Fishel
vi-är-systrar-vi-kommer-alltid-att-vara-sistersour-skillnader-kan-aldrig-gå-bort-men-varken-för-mig-kommer-vår-sång
Min kärlek till dig är evig; det aldrig kommer att åldras och det kommer aldrig att blekna bort. Jag kommer alltid att älska dig. -Kemis Khan
min-kärlek-till-dig-är-evig-det-aldrig-kommer-att-åldras-och-det-kommer-aldrig-att-blekna-bort-jag-kommer-alltid-att-älska-dig
Mitt hjärta är ont, jag kan inte ens ligga men Gud vet vad bäst som alltid... Jag vill aldrig att bli kär igen.
mitt-hjärta-är-ont-jag-kan-inte-ens-ligga-men-gud-vet-vad-bäst-som-alltid-jag-vill-aldrig-att-bli-kär-igen