Smärta gör dig starkare, tårar gör du modigare, och hjärtesorg gör dig klokare. Så tack tidigare för en bättre framtid.


smärta-gör-dig-starkare-tårar-gör-modigare-och-hjärtesorg-gör-dig-klokare-så-tack-tidigare-för-bättre-framtid
tinku razoriasmärtagrdigstarkaretårarmodigareochhjärtesorgklokaretacktidigarefrbättreframtidsmärta görgör digdig starkaretårar görgör dudu modigareoch hjärtesorghjärtesorg görgör digdig klokareså tacktack tidigaretidigare förför enen bättrebättre framtidsmärta gör diggör dig starkaretårar gör dugör du modigareoch hjärtesorg görhjärtesorg gör diggör dig klokareså tack tidigaretack tidigare förtidigare för enför en bättreen bättre framtidsmärta gör dig starkaretårar gör du modigareoch hjärtesorg gör dighjärtesorg gör dig klokareså tack tidigare förtack tidigare för entidigare för en bättreför en bättre framtidoch hjärtesorg gör dig klokareså tack tidigare för entack tidigare för en bättretidigare för en bättre framtid

Smärta gör dig starkare; tårar gör du modigare; heartbreak gör dig klokare; så tack tidigare för en bättre framtid.
smärta-gör-dig-starkare-tårar-gör-modigare-heartbreak-gör-dig-klokare-så-tack-tidigare-för-bättre-framtid
Smärta gör dig starkare. Tårar gör dig modigare. Heartbreak gör dig klokare. Så tack tidigare för en bättre framtid.
smärta-gör-dig-starkare-tårar-gör-dig-modigare-heartbreak-gör-dig-klokare-så-tack-tidigare-för-bättre-framtid
Smärta gör dig starkare. Tårar gör du modigare. Heartbreak gör dig klokare. Och vodka gör du inte ihåg något av det skit. -Nishan Panwar
smärta-gör-dig-starkare-tårar-gör-modigare-heartbreak-gör-dig-klokare-och-vodka-gör-inte-ihåg-något-av-det-skit
Smärta gör dig starkare. Tårar gör dig modigare. Heartbreaks gör dig klokare. -Jean Norvy
smärta-gör-dig-starkare-tårar-gör-dig-modigare-heartbreaks-gör-dig-klokare
Smärta gör dig starkare. Rädsla gör dig modigare. Heartbreak gör dig klokare.
smärta-gör-dig-starkare-rädsla-gör-dig-modigare-heartbreak-gör-dig-klokare
Keep Calm Eftersom Pain gör dig starkare. Rädsla gör dig modigare. Heartbreak gör dig klokare -Ritu Ghatourey
keep-calm-eftersom-pain-gör-dig-starkare-rädsla-gör-dig-modigare-heartbreak-gör-dig-klokare