Sluta förlita sig på mirakel för att få jobbet gjort. Börja förlita sig på konsekvens och hårt arbete, aldrig misslyckas.


sluta-förlita-sig-på-mirakel-för-att-få-jobbet-gjort-börja-förlita-sig-på-konsekvens-och-hårt-arbete-aldrig-misslyckas
slutafrlitasigmirakelfrattjobbetgjortbrjakonsekvensochhårtarbetealdrigmisslyckassluta förlitaförlita sigsig påpå mirakelmirakel förför attatt fåfå jobbetjobbet gjortbörja förlitaförlita sigsig påpå konsekvenskonsekvens ochoch hårthårt arbetealdrig misslyckassluta förlita sigförlita sig påsig på mirakelpå mirakel förmirakel för attför att fåatt få jobbetfå jobbet gjortbörja förlita sigförlita sig påsig på konsekvenspå konsekvens ochkonsekvens och hårtoch hårt arbetesluta förlita sig påförlita sig på mirakelsig på mirakel förpå mirakel för attmirakel för att fåför att få jobbetatt få jobbet gjortbörja förlita sig påförlita sig på konsekvenssig på konsekvens ochpå konsekvens och hårtkonsekvens och hårt arbetesluta förlita sig på mirakelförlita sig på mirakel försig på mirakel för attpå mirakel för att fåmirakel för att få jobbetför att få jobbet gjortbörja förlita sig på konsekvensförlita sig på konsekvens ochsig på konsekvens och hårtpå konsekvens och hårt arbete

Sluta förlita sig enbart på technology.Technology kan hjälpa kvalificerad, välutbildad människa men kan inte ersätta honom.
sluta-förlita-sig-enbart-på-technologytechnology-kan-hjälpa-kvalificerad-välutbildad-människa-men-kan-inte-ersätta-honom
Att förlita sig på tid för att lösa våra problem är självbedrägeri. -Nisargadatta Maharaj
att-förlita-sig-på-tid-för-att-lö-våra-problem-är-självbedrägeri
Låt inte din lycka förlita sig på något du kan förlora. -C.S. Lewis
låt-inte-din-lycka-förlita-sig-på-något-kan-förlora
De två operationer av vår förståelse, intuition och avdrag, som ensam har vi sagt att vi måste förlita sig på kunskapsinhämtning.
de-två-operationer-av-vår-förståelse-intuition-och-avdrag-som-ensam-har-vi-sagt-att-vi-måste-förlita-sig-på-kunskapsinhämtning
En bra designer måste förlita sig på erfarenhet, på exakt, logiskt tänkande och pedantisk noggrannhet. Ingen magi kommer att göra.
en-bra-designer-måste-förlita-sig-på-erfarenhet-på-exakt-logiskt-tänkande-och-pedantisk-noggrannhet-ingen-magi-kommer-att-göra
Att enbart förlita sig på logik är i huvudsak att arbeta inom en struktur av begränsad kunskap och förståelse.
att-enbart-förlita-sig-på-logik-är-i-huvudsak-att-arbeta-inom-struktur-av-begränsad-kunskap-och-förståelse