Släpp förväntningar och leva det liv du är avsedda för. Fred kommer bara när vi är trogna vår själs natur.


släpp-förväntningar-och-leva-det-liv-är-avsedda-för-fred-kommer-bara-när-vi-är-trogna-vår-själs-natur
släppfrväntningarochlevadetliväravseddafrfredkommerbaranärvitrognavårsjälsnatursläpp förväntningarförväntningar ochoch levaleva detdet livliv duär avseddaavsedda förfred kommerkommer barabara närnär vivi ärär trognatrogna vårvår själssjäls natursläpp förväntningar ochförväntningar och levaoch leva detleva det livdet liv duliv du ärdu är avseddaär avsedda förfred kommer barakommer bara närbara när vinär vi ärvi är trognaär trogna vårtrogna vår själsvår själs natursläpp förväntningar och levaförväntningar och leva detoch leva det livleva det liv dudet liv du ärliv du är avseddadu är avsedda förfred kommer bara närkommer bara när vibara när vi ärnär vi är trognavi är trogna vårär trogna vår själstrogna vår själs natursläpp förväntningar och leva detförväntningar och leva det livoch leva det liv duleva det liv du ärdet liv du är avseddaliv du är avsedda förfred kommer bara när vikommer bara när vi ärbara när vi är trognanär vi är trogna vårvi är trogna vår själsär trogna vår själs natur

Den enda fred som vi kan hitta i vår själ, när vi accepterar sanningen om vår natur, skönhet Gud och livets gåva
den-enda-fred-som-vi-kan-hitta-i-vår-själ-när-vi-accepterar-sanningen-om-vår-natur-skönhet-gud-och-livets-gåva
Försöker verkligen svårt att leva upp till allas förväntningar, men det kommer en punkt när jag bara inte ger ett skit längre. -Nishan Panwar
försöker-verkligen-svårt-att-leva-upp-till-allas-förväntningar-men-det-kommer-punkt-när-jag-bara-inte-ger-ett-skit-längre
Försök att leva i fred oavsett vilket tryck, problem eller stress du står inför... Om du vill
försök-att-leva-i-fred-oavsett-vilket-tryck-problem-eller-stress-står-inför-om-vill-dö-i-fred-måste-först-leva-i-fred
Vår kropp är en maskin för att leva. Den är organiserad för att det är dess natur. Låt livet gå vidare i det obehindrat och låt den försvara sig.
vår-kropp-är-maskin-för-att-leva-den-är-organiserad-för-att-det-är-dess-natur-låt-livet-gå-vidare-i-det-obehindrat-och-låt-den-försvara
Herre, leder mig att göra val som ger dig ära och tillåta mig att uppleva det liv du är avsedda för mig att leva.
herre-leder-mig-att-göra-val-som-ger-dig-ära-och-tillå-mig-att-uppleva-det-liv-är-avsedda-för-mig-att-leva
Om livet inte möter dina förväntningar, släpp förväntningarna så att du kan möta livet och acceptera och uppskatta det så som det är. -Steve Taylor
om-livet-inte-möter-dina-förväntningar-släpp-förväntningarna-så-att-kan-mö-livet-och-acceptera-och-uppskatta-det-så-som-det-är