Skuld kan snabbt förvandlas till sorg och självömkan. Den enda vägen ut är genom acceptans och förlåtelse.


skuld-kan-snabbt-förvandlas-till-sorg-och-självömkan-den-enda-vägen-ut-är-genom-acceptans-och-förlåtelse
skuldkansnabbtfrvandlastillsorgochsjälvmkandenendavägenutärgenomacceptansfrlåtelseskuld kankan snabbtsnabbt förvandlasförvandlas tilltill sorgsorg ochoch självömkanden endaenda vägenvägen utut ärär genomgenom acceptansacceptans ochoch förlåtelseskuld kan snabbtkan snabbt förvandlassnabbt förvandlas tillförvandlas till sorgtill sorg ochsorg och självömkanden enda vägenenda vägen utvägen ut ärut är genomär genom acceptansgenom acceptans ochacceptans och förlåtelseskuld kan snabbt förvandlaskan snabbt förvandlas tillsnabbt förvandlas till sorgförvandlas till sorg ochtill sorg och självömkanden enda vägen utenda vägen ut ärvägen ut är genomut är genom acceptansär genom acceptans ochgenom acceptans och förlåtelseskuld kan snabbt förvandlas tillkan snabbt förvandlas till sorgsnabbt förvandlas till sorg ochförvandlas till sorg och självömkanden enda vägen ut ärenda vägen ut är genomvägen ut är genom acceptansut är genom acceptans ochär genom acceptans och förlåtelse

Den enda vägen ut ur lidandets labyrint är genom förlåtelse.Sorg är inte den starkaste sak som en person någonsin kunde känna, men dess förlåtelse, kan en enda handling av förlåtelse förändra allt.Att vara arg när saker inte fungerar på det sätt du vill ha dem, är att ifrågasätta Guds vilja. Acceptans är den enda vägen till fred.Det är fantastiskt hur snabbt din bästa vän kan förvandlas till din ömsesidiga fiende i några sekunder.Gå en dag i mina skor, känner smärta, förlust, sorg, skuld, ånger och sorg, då vågar jag dig att döma mig!Acceptans och tolerans och förlåtelse, de är livsförändrande lektioner