Skönhet, den eviga make vishet Gud och Ängel hans närvaro thru


skönhet-den-eviga-make-vishet-gud-och-Ängel-hans-närvaro-thru-hela-skapelsen
sknhetdenevigamakevishetgudochÄngelhansnärvarothruhelaskapelsenden evigaeviga makemake vishetvishet gudgud ochoch ÄngelÄngel hanshans närvaronärvaro thruhela skapelsenden eviga makeeviga make vishetmake vishet gudvishet gud ochgud och Ängeloch Ängel hansÄngel hans närvarohans närvaro thruden eviga make visheteviga make vishet gudmake vishet gud ochvishet gud och Ängelgud och Ängel hansoch Ängel hans närvaroÄngel hans närvaro thruden eviga make vishet gudeviga make vishet gud ochmake vishet gud och Ängelvishet gud och Ängel hansgud och Ängel hans närvarooch Ängel hans närvaro thru

Hundar är faktiskt den mest sociala, tillgiven, och älskvärda djur i hela brute skapelsen...Lita på Gud är vishet, att känna Gud är fred, älskande Gud är styrka, är tron på Gud mod.Låt oss drömmer om i morgon där vi verkligen kan älska från själen, och vet kärlek som den ultimata sanningen i hjärtat av hela skapelsen.Gud är suverän inte bara över hela skapelsen, men också över varje omständighet vi upplever. Lita på honom! Ge honom alla dina bördor.Om en man förväntar sig hans fru att vara en ängel i hans liv, då han ska först skapa en himlen för henne!Den skorv är en förrädare mot sin Gud, hans mor och hans klass.