Sjunga som ingen lyssnar, älska som du aldrig blivit sårad, dans som ingen ser, och leva som dess himmelriket på jorden.


sjunga-som-ingen-lyssnar-älska-som-aldrig-blivit-sårad-som-ingen-ser-och-leva-som-dess-himmelriket-på-jorden
mark twainsjungasomingenlyssnarälskaaldrigblivitsåradserochlevadesshimmelriketjordensjunga somsom ingeningen lyssnarälska somsom dudu aldrigaldrig blivitblivit såraddans somsom ingeningen seroch levaleva somsom dessdess himmelrikethimmelriket påpå jordensjunga som ingensom ingen lyssnarälska som dusom du aldrigdu aldrig blivitaldrig blivit såraddans som ingensom ingen seroch leva somleva som desssom dess himmelriketdess himmelriket påhimmelriket på jordensjunga som ingen lyssnarälska som du aldrigsom du aldrig blivitdu aldrig blivit såraddans som ingen seroch leva som dessleva som dess himmelriketsom dess himmelriket pådess himmelriket på jordenälska som du aldrig blivitsom du aldrig blivit såradoch leva som dess himmelriketleva som dess himmelriket påsom dess himmelriket på jorden

Dans som ingen som tittar på. Sjunga som nrettor lyssnar. Älska som du aldrig bli sårad. Och drömlik nrettor håller dig tillbaka.
dans-som-ingen-som-tittar-på-sjunga-som-nrettor-lyssnar-Älska-som-aldrig-bli-sårad-och-drömlik-nrettor-håller-dig-tillbaka
Älska som du aldrig blivit sårad sjunga som ingen lyssnar lever idag som det är din sista dansen som inte ens hålla ögonen
Älska-som-aldrig-blivit-sårad-sjunga-som-ingen-lyssnar-lever-idag-som-det-är-din-sista-dansen-som-inte-ens-hålla-ögonen
Arbeta som om du inte behöver pengarna, älska som du aldrig blivit sårad och dans som ingen ser. -Satchel Paige
arbeta-som-om-inte-behöver-pengarna-älska-som-aldrig-blivit-sårad-och-som-ingen-ser
Arbeta som om du inte behöver pengarna, älska som du aldrig blivit sårad och dans som ingen ser -Jessica Brown
arbeta-som-om-inte-behöver-pengarna-älska-som-aldrig-blivit-sårad-och-som-ingen-ser
Arbeta som om du inte behöver pengarna, älska som du aldrig blivit sårad och dans som ingen ser. Inskickat av Jessica Brown
arbeta-som-om-inte-behöver-pengarna-älska-som-aldrig-blivit-sårad-och-som-ingen-ser-inskickat-av-jessica-brown
Arbeta som om du inte behöver pengarna. Älska som om du aldrig har blivit sårad. Dans som ingen tittar på.
arbeta-som-om-inte-behöver-pengarna-Älska-som-om-aldrig-har-blivit-sårad-dans-som-ingen-tittar-på