Service till andra i deras tid av behov är ett privilegium och en ära.


service-till-andra-i-deras-tid-av-behov-är-ett-privilegium-och-ära
harley kungservicetillandraderastidavbehovärettprivilegiumochäraservice tillandra ii derasderas tidtid avav behovbehov ärär ettett privilegiumprivilegium ochoch enen äraservice till andratill andra iandra i derasi deras tidderas tid avtid av behovav behov ärbehov är ettär ett privilegiumett privilegium ochprivilegium och enoch en äraservice till andra itill andra i derasandra i deras tidi deras tid avderas tid av behovtid av behov ärav behov är ettbehov är ett privilegiumär ett privilegium ochett privilegium och enprivilegium och en äraservice till andra i derastill andra i deras tidandra i deras tid avi deras tid av behovderas tid av behov ärtid av behov är ettav behov är ett privilegiumbehov är ett privilegium ochär ett privilegium och enett privilegium och en ära

Det var en ära och ett privilegium att komma fram till detta land 16 år sedan med nästan inga pengar i fickan. Mycket har hänt sedan dess.Vad fåfänga behov för sin tillfredsställelse är ära, och det är lätt att få ära utan ström.Det är en stor ära och privilegium att ingå i styrelsen för Curatorer.En man bör agera inte för sig själv utan att vara redo att ge en hjälpande hand till andra i deras behov.Det är inte den konstitutionella privilegium regeringen att avgöra behov.Kvinnor vill ha en man att uppfylla deras behov. Män vill att varje kvinna att fullgöra sina ett behov